Thứ ba Ngày 05 Tháng 03 Năm 2024, 02:39:35
Hoàn tất
Đóng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đất đai là sở hữu của toàn dân

18/05/2023

QK2 – Thực hiện Nghị quyết số 671 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân […]

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc về Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”

QK2 – Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, nhất là từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, ngay từ bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946 cho tới các bản Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau này đều luôn […]

Luận điệu chống phá ngày Chiến thắng 30/4

QK2- Cách đây 48 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ của Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu giờ phút thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu […]

Cảnh giác việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận trên mạng xã hội

QK2 – Theo thống kê của cơ quan chức năng trong giai đoạn hiện nay ở nước ta, với dân số khoảng 95 triệu người, tỉ lệ người sử dụng internet chiếm hơn 65% (đứng thứ 16 thế giới về số lượng người sử dụng internet), trong đó có khoảng 94% người dùng với mục […]

Giá trị to lớn của Đề cương văn hóa Việt Nam

QK2 – Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII nêu nhiệm vụ “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”. Quán triệt sâu sắc […]

Giá trị to lớn của Đề cương văn hóa Việt Nam

QK2 – Khẳng định ý nghĩa đặc biệt của Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (ngày 24/11/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói lâu nay văn hóa chưa được một bộ phận cán bộ và người dân […]

Giá trị to lớn của Đề cương văn hóa Việt Nam

QK2 – Trải qua 80 năm, trước những biến động không ngừng của bối cảnh lịch sử và yêu cầu phát triển, quá trình chuyển dịch từ 3 nguyên tắc “dân tộc, khoa học, đại chúng” của nền văn hóa cách mạng vào xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản […]

Sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết

QK2 – Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng Khóa XIII, các Nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội. Đặc biệt đã thể chế hóa 3 mục tiêu tổng quát, 6 mục tiêu cụ thể, 6 nhóm giải pháp và 8 […]

Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi thanh niên Việt Nam

QK2 – Để góp một phần công sức của tuổi trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hằng năm, hàng vạn thanh niên Việt Nam đã hăng hái, xung phong lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) với Tổ quốc. Đây là hành động cao đẹp, tiếp nối […]

Khẳng định vị thế của Đảng trong tiến trình phát triển đất nước

Bài 3: Đặt niềm tin vào khát vọng phát triển Trải qua các kỳ Đại hội, Đảng ta luôn phấn đấu để mọi chủ trương, chính sách thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục […]