Thứ hai Ngày 27 Tháng 03 Năm 2023, 01:38:16
Hoàn tất
Đóng

Nghiên cứu – trao đổi

Giá trị to lớn của Đề cương văn hóa Việt Nam

21/03/2023

QK2 – Trải qua 80 năm, trước những biến động không ngừng của bối cảnh lịch sử và yêu cầu phát triển, quá trình chuyển dịch từ 3 nguyên tắc “dân tộc, khoa học, đại chúng” của nền văn hóa cách mạng vào xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản […]

Sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết

QK2 – Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế các định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng Khóa XIII, các Nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội. Đặc biệt đã thể chế hóa 3 mục tiêu tổng quát, 6 mục tiêu cụ thể, 6 nhóm giải pháp và 8 […]

Giá trị to lớn của Đề cương văn hóa Việt Nam

Bài 1: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” QK2 – Tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng tổ chức tháng 2/1943, Đề cương về văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo đã được thông qua. Đây là văn kiện có giá trị lịch sử to lớn và […]

Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của mỗi thanh niên Việt Nam

QK2 – Để góp một phần công sức của tuổi trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hằng năm, hàng vạn thanh niên Việt Nam đã hăng hái, xung phong lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) với Tổ quốc. Đây là hành động cao đẹp, tiếp nối […]

Khẳng định vị thế của Đảng trong tiến trình phát triển đất nước

Bài 3: Đặt niềm tin vào khát vọng phát triển Trải qua các kỳ Đại hội, Đảng ta luôn phấn đấu để mọi chủ trương, chính sách thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục […]

Khẳng định vị thế của Đảng trong tiến trình phát triển đất nước

Bài 2: Chất lượng thực tế cuộc sống hạnh phúc QK2 – Ở bài trước đã đề cập, từ rất nhiều năm trở lại đây, luận điệu xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội mà các thế lực thù địch liên tục lặp đi lặp lại thành “điệp khúc”. […]

Khẳng định vị thế của Đảng trong tiến trình phát triển đất nước

Bài 1: Những “điệp khúc” xuyên tạc Hai năm trước, tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và […]

Chấn hưng văn hóa lễ hội, bảo tồn bản sắc dân tộc

Các địa phương trong cả nước đang sôi nổi vào mùa lễ hội truyền thống đầu năm mới. Bên cạnh đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa phong tục, tín ngưỡng của đồng bào, lễ hội truyền thống còn là dịp đẩy mạnh quảng bá văn hóa, xúc tiến đầu tư, phát triển du […]

Ai trót “nhúng chàm” rồi thì rửa tay đi!

QK2 – "Ai trót “nhúng chàm” rồi thì rửa tay đi!" – Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp 4, Quốc hội khóa XIV tại thành phố Hà Nội ngày 19 tháng 11 năm 2022. Tổng Bí thư nói: “Đây là cuộc đấu tranh […]

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

QK2 – Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023) và chào Xuân Quý Mão, quân và dân cả nước đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm […]