Thứ ba Ngày 02 Tháng 03 Năm 2021, 09:29:40
Hoàn tất
Đóng

Tổ chức, nhiệm vụ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã

17/05/2020

Câu hỏi: Tổ chức, nhiệm vụ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã được quy định như thế nào? Trả lời: Tại Điều 25, Nghị định số 02/2019/NĐ-CP quy định tổ chức, nhiệm vụ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã như sau: 1. Kiện toàn tổ chức, bổ sung chức […]

Tổ chức lực lượng phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp huyện

Câu hỏi: Tổ chức lực lượng phòng thủ dân sự cấp tỉnh, cấp huyện được quy định như thế nào? Trả lời: Tại khoản 3, Điều 26, Nghị định số 02/2019/NĐ-CP quy định tổ chức lực lượng phòng thủ dân sự tại cấp tỉnh, cấp huyện như sau: a) Lực lượng chuyên trách: Các đơn […]

Tổ chức lực lượng phòng thủ dân sự cấp xã và cơ quan, tổ chức

Câu hỏi: Tổ chức lực lượng phòng thủ dân sự cấp xã và cơ quan, tổ chức được quy định như thế nào? Trả lời: Tại khoản 4 Điều 26 Nghi định số 02/2019/NĐ-CP quy định tổ chức lực lượng phòng thủ dân sự cấp xã và cơ quan, tổ chức như sau:  a) Lực […]

Chỉ huy hoạt động phòng thủ dân sự

Câu hỏi: Chỉ huy hoạt động phòng thủ dân sự được quy định như thế nào? Trả lời: Tại Điều 28 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP quy định như sau: 1. Khi thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự tại các địa phương, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Quân đội trực tiếp chỉ […]

Trang bị phòng thủ dân sự được quy đinh như thế nào?

Câu hỏi: Trang bị phòng thủ dân sự được quy đinh như thế nào? Trả lời: Tại Điều 8 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP quy định như sau: 1. Trang thiết bị phòng, chống chiến tranh: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương tổng hợp danh mục các loại phương […]

Tổ chức xây dựng công trình phòng thủ dân sự được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Tổ chức xây dựng công trình phòng thủ dân sự được quy định như thế nào? Trả lời: Tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP quy định như sau:  a) Trên cơ sở quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế – xã hội […]

Hệ thống công trình phòng thủ dân sự gồm những loại công trình nào?

Câu hỏi: Hệ thống công trình phòng thủ dân sự gồm những loại công trình nào? Trả lời: Tại khoản 3 Điều 7 Nghị định 02/2019/NĐ-CP quy định hệ thống công trình phòng thủ dân sự gồm: Công trình dự báo, cảnh báo, thông báo, báo động; công trình phòng chống địch tiến công hỏa […]

Yêu cầu xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Yêu cầu xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự được quy định như thế nào? Trả lời: Tại khoản 1, 2 Điều 7 Nghị định số 02/2019/ NĐ-CP quy định như sau: 1. Xây dựng hệ thống công trình phòng thủ dân sự ở từng cấp khi có chiến tranh […]

Kế hoạch phòng thủ dân sự cấp huyện, cấp xã được quy định như thế nào?

Câu hỏi: Kế hoạch phòng thủ dân sự cấp huyện, cấp xã được quy định như thế nào? Trả lời: Tại khoản 6 Điều 6 Nghị định số 02/2019/ NĐ-CP quy định kế hoạch phòng thủ dân sự cấp huyện như sau: a) Căn cứ kế hoạch phòng thủ dân sự cấp tỉnh, kế hoạch […]

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp về quốc phòng

Câu hỏi: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp về quốc phòng được quy định như thế nào? Trả lời: Điều 38 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định: Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về […]