Chủ nhật Ngày 21 Tháng 07 Năm 2024, 05:34:41

Giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám 1945

Ngày đăng: 19/08/2023

Bài 1: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định

QK2 – Mặc dù các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá bằng những luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận, thì thành quả của Cách mạng Tháng Tám vẫn được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ vững chắc. Những giá trị bất diệt, bài học kinh nghiệm quý báu vẫn được phát huy mạnh mẽ, sáng tạo trong tiến trình đổi mới, phát triển đất nước.

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám diễn ra và giành thắng lợi nhanh chóng trong vòng 15 ngày (từ 14/8 đến 28/8/1945), trong đó thắng lợi ở Hà Nội (19/8), Huế (23/8), Sài Gòn (25/8) có ý nghĩa quyết định. Ngày 2/9/1945, tại cuộc mít tinh lớn ở vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Châu Á.

Chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ tìm hiểu thông tin trên báo chí.


Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố khác nhau. Trước hết, đó là thành quả vĩ đại trong quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; nhưng gắn liền với đó là tên tuổi và sự cống hiến vô cùng to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà nổi bật là tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo, cách mạng và khoa học, sự nhạy bén và nhãn quan chính trị sắc sảo, tầm nhìn chiến lược trong quá trình chuẩn bị, tiến hành và kết thúc cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945. Trong đó, Người đã kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đặt lên hàng đầu nhiệm vụ đánh đế quốc và tay sai, giải phóng dân tộc. 
Chủ trương đó đã thể hiện tư duy chiến lược, nhãn quan chính trị nhạy bén và việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và giai cấp, vấn đề dân tộc và dân chủ ở Hồ Chí Minh. Mặt khác, chủ trương đó không chỉ phản ánh đúng diễn biến của tình hình, nắm bắt rõ xu thế phát triển của thời cuộc, mà còn đáp ứng đúng tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân ta là thoát khỏi ách áp bức “một cổ hai tròng” của đế quốc và phong kiến tay sai. Cũng chính vì thế, chủ trương đó đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh của toàn dân tộc chống lại bè lũ cướp nước và bọn tay sai bán nước lên cao, đưa phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân tiến những bước lớn lao. Đây là bước chuẩn bị rất quan trọng mà trực tiếp là về chủ trương, đường lối, mục tiêu và nhiệm vụ, cũng như về chính trị tư tưởng, tạo cơ sở cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi to lớn đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, thời đại mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và thời đại Hồ Chí Minh – thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với tầm vóc, ý nghĩa như vậy, mỗi dịp lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tưởng nhớ, tri ân lớp lớp những người đã hiến dâng tuổi trẻ, sức lực, trí tuệ, tính mạng của mình để làm nên nền độc lập của dân tộc và giang sơn gấm vóc này. Đồng thời, là dịp để chúng ta nhắc nhớ, nhìn nhận sâu sắc, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm lịch sử trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay. Thế nhưng, “ngựa quen lối cũ”, vào dịp lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 thiêng liêng của dân tộc ta thì các thế lực phản động, thù địch với tâm địa đen tối, bằng những thủ đoạn thâm độc, nham hiểm vẫn ra sức xuyên tạc, phủ định thành quả và tầm vóc, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám. 
Việc chúng cố tình cho rằng: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là “sự ăn may”. Cách mạng Tháng Tám là do tinh thần dân tộc lãnh đạo, dù không có Đảng Cộng sản, nhiều nước thuộc địa đã giành được độc lập mà ít tốn xương máu. Sự hao tốn xương máu của dân tộc là do Đảng Cộng sản gây ra. Hay có kẻ còn trắng trợn “kết tội” rằng: Thành quả Cách mạng Tháng Tám nhanh chóng rơi vào tay Đảng Cộng sản và đây là nguyên nhân khiến dân tộc Việt Nam rơi vào “thảm họa” chiến tranh, đất nước bị tàn phá, dân tộc phân ly và ngày nay tiếp tục tình trạng nghèo đói, lạc hậu; nếu không đi theo con đường cách mạng vô sản, Việt Nam vẫn có độc lập mà tránh được chiến tranh, đi theo con đường của nước tư bản phát triển tới phồn vinh.
Đặt cuộc Cách mạng tháng 8/1945 của Việt Nam trong bối cảnh khu vực, thế giới lúc bấy giờ và trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam, chúng ta càng thấy sự vĩ đại, càng khâm phục tài năng, tính sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh đại đoàn kết, ý chí quyết tâm của cả dân tộc Việt Nam được kết tinh từ mấy ngàn năm văn hiến. Với nhận thức ấy, chúng ta có đầy đủ cơ sở lịch sử khách quan để khẳng định rằng, thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam không thể là “một sự ăn may”.
Do vậy, những luận điệu thiếu hiểu biết ấy không thể đánh lừa những người nghiêm túc, có cái nhìn đa chiều, tôn trọng sự thật khách quan. Tuy nhiên mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân cần nâng cao cảnh giác, bởi trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và mạng xã hội phát triển, cuộc đấu tranh giai cấp, dân tộc về tư tưởng – văn hóa vẫn diễn ra rất phức tạp, quyết liệt trên phạm vi quốc tế và các thế lực thù địch, phản động vẫn không từ bỏ chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá độc lập dân tộc và CNXH trên thế giới và ở Việt Nam.
Bài, ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.