Thứ bảy Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024, 07:47:59
Hoàn tất
Đóng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc

04/02/2024

QK2 – Ngày 03 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là một mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, […]

Cảnh giác với thủ đoạn xuyên tạc, chống phá trong công tác tuyển quân

Kỳ 2: Quân đội là trường học lớn QK2 – Những ai đã từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS), được rèn luyện trong môi trường quân ngũ không chỉ cảm thấy hãnh diện với bạn bè, người thân và quê hương vì đã làm tròn nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc […]

Giá trị lịch sử Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

QK2 – Sau hơn một năm khi nước nhà độc lập (năm 1945), Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nỗ lực không mệt mỏi để tìm kiếm hòa bình, nhưng thưực dân Pháp vẫn âm mưu “cướp nước ta lần nữa”. Ngày 19/12/1946, Đảng và Chính phủ đã chủ động […]

Quân với dân một ý chí

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”. Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, sự yêu thương đùm bọc, giúp đỡ của […]

Đại đoàn kết toàn dân tộc – cội nguồn sức mạnh của mọi thành công

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đoàn kết toàn dân tộc. Người căn dặn: Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc. “Đoàn kết, […]

Không để các luận điệu xuyên tạc làm ảnh hưởng đến công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Thời gian qua, lợi dụng những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thông qua nhiều âm mưu nham hiểm nhằm xuyên tạc, phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về quản lý, bảo vệ […]

Phản bác các quan điểm phủ nhận thành tựu đổi mới ở Việt Nam

QK2 – Qua gần 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã cho thấy, đất nước ta, dân tộc ta đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Điều đó cũng khẳng định quá trình phát triển đất nước […]

Cảnh giác trước âm mưu xuyên tạc “lấy phiếu tín nhiệm”

QK2 – Quốc hội khóa XV đã thông qua và biểu quyết tán thành Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 đồng chí giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Trước đó, quá trình lấy phiếu tín nhiệm đã được các đại biểu Quốc hội thực […]

Quan điểm sai trái, thù địch về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng

Xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những chiêu bài nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội và thủ đoạn này đang được gia tăng tuyên truyền chống phá trên các trang mạng xã hội trong thời gian qua, đặc biệt, khi Đảng […]

Quan điểm sai trái, thù địch về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng

QK2 – Xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những chiêu bài nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội và thủ đoạn này đang được gia tăng tuyên truyền chống phá trên các trang mạng xã hội trong thời gian qua, đặc biệt, […]