Thứ sáu Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024, 12:05:24

Tăng cường giữ gìn và phát huy giá trị của độc lập, tự do

Ngày đăng: 30/08/2023

QK2 – Với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, trong bản Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng công bố trước toàn thể quốc dân, đồng bào và toàn thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do và độc lập”. Lời tuyên bố đanh thép đó đã khẳng định ở nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân, trong đó quyền lợi thiêng liêng nhất, cao cả nhất chính là quyền độc lập, tự do.

Phát huy giá trị của độc lập, tự do, LLVT Quân khu ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

78 năm đã trôi qua, song giá trị vĩnh hằng của độc lập, tự do luôn là tôn chỉ, mục đích của Nhà nước Việt Nam. Ngay sau khi nước Việt Nam mới ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng, nhất tề đứng lên đánh đuổi thực dân, đế quốc và các thế lực phản động, tay sai để giữ vững quyền độc lập, tự do. Cũng chính bởi quyền độc lập, tự do – Một trong những mục tiêu thiêng liêng và cao cả đó mà biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, đứng lên đấu tranh kiên cường, bất khuất để có được những thành quả cách mạng to lớn như ngày nay. Bởi lẽ, hơn bất cứ một dân tộc nào trên thế giới, dân tộc Việt Nam luôn hiểu rõ những giá trị to lớn của độc lập, tự do; của chủ quyền quốc gia, dân tộc. Sau khi đất nước thống nhất, toàn dân tộc Việt Nam ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội, tất cả vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, như lời khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Do đó, trong giai đoạn hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải tăng cường phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao cảnh giác cách mạng trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Thực tế cho thấy, để chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực thù địch luôn tìm trăm phương, nghìn cách nhằm kích động những phần tử phản động, bất mãn với Đảng, Nhà nước, chế độ ta. Bên cạnh đó, chúng trực tiếp tung ra nhiều chiêu bài nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, thông qua nhiều “đạo luật dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam” với mục tiêu duy nhất là xóa bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Hơn ai hết, chúng ta hiểu rằng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân; mọi hoạt động của Nhà nước đều hướng về phục vụ lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân lao động, ngoài ra Nhà nước Việt Nam không có mục đích nào khác. Đồng thời Nhà nước Việt Nam cũng kiên quyết trừng trị những kẻ xâm hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, đến lợi ích của nhân dân. Kẻ nào đi ngược lại lợi ích chính đáng của nhân dân, chống đối chính quyền thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc. Việc làm đó của Nhà nước Việt Nam cũng chính nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, bảo vệ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Trong giai đoạn phát triển mới, giá trị của độc lập, tự do đòi hỏi Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể xã hội phải không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Để nhân dân lao động cảm nhận một cách đầy đủ và có trách nhiệm với quyền làm chủ của mình một cách cụ thể, không chỉ bằng các văn bản, chủ trương, chính sách, mà điều quan trọng là ở đời sống hiện thực của chính họ. Mọi quyền lợi của nhân dân đều phải được tôn trọng, bảo đảm; công sức lao động của nhân dân không bị ai chiếm đoạt, họ được sống tự do, hạnh phúc trong một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”. Nguyện vọng chính đáng đó của nhân dân cũng là mục tiêu phấn đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam, mục tiêu chiến đấu và bảo vệ của Quân đội nhân dân; phản ánh sâu sắc bản chất tốt đẹp của chế độ mà cuộc Cách mạng Tháng Tám đã tạo dựng và không ngừng bồi đắp trong suốt 78 năm qua.

Độc lập, tự do cho toàn thể nhân dân Việt Nam không phải là khẩu hiệu, mà là một hành động cách mạng; không phải là lý thuyết mà là cuộc sống hiện thực. Mọi biểu hiện vi phạm tự do, dân chủ, nhân quyền, hoặc lợi dụng dân chủ phục vụ ý đồ cá nhân đều là việc làm sai trái với bản chất của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, đều là sự phản bội lý tưởng cao đẹp mà Cách mạng Tháng Tám đã gieo mầm và đem lại cho nhân dân ta. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, đấu tranh chống mọi biểu hiện vi phạm quyền tự do, quyền làm chủ của nhân dân trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật là yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đã 78 năm trôi qua, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử hôm nay cũng như trong tâm thức của mỗi người dân nước Việt vẫn mãi ngân vang lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Lời hiệu triệu của Người vẫn đang thôi thúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng đoàn kết đồng lòng, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, để giá trị của mục tiêu độc lập, tự do luôn mãi trường tồn trên đất nước Việt Nam thân yêu.

Bài, ảnh: VŨ HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.