Thứ sáu Ngày 14 Tháng 06 Năm 2024, 01:16:07
Hoàn tất
Đóng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quan điểm sai trái, thù địch về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng

14/11/2023

Xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những chiêu bài nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội và thủ đoạn này đang được gia tăng tuyên truyền chống phá trên các trang mạng xã hội trong thời gian qua, đặc biệt, khi Đảng […]

Quan điểm sai trái, thù địch về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng

QK2 – Xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những chiêu bài nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội và thủ đoạn này đang được gia tăng tuyên truyền chống phá trên các trang mạng xã hội trong thời gian qua, đặc biệt, […]

Cần hiểu đúng về bảo vệ Tổ quốc

QK2 – Tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Trung ương tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; qua đó đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp […]

Không thể xuyên tạc Hiến pháp nước cộng hoà XHCN Việt Nam

QK2 – Gần đây, trên Facebook “Đài Á châu tự do Đông Phong” có bài viết “Hạt giống” Hiến pháp và pháp luật chuẩn mực”. Bài viết cho rằng: “Việt Nam hiện tại với cơ chế tập trung, quyền lực nằm trong tay giai cấp thống trị một cách tuyệt đối, họ vừa tham gia […]

Kỳ 3: “Bức tường thành” bảo vệ Đảng và chế độ

QK2 – Với lực lượng nhà báo hùng hậu và sự đa dạng, phong phú về loại hình, báo chí cách mạng nước ta đã thể hiện rõ vai trò xung kích, đi tiên phong trong mặt trận tư tưởng, văn hóa, đã và đang đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của […]

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội

QK2 – Ngày 18/7/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo […]

Tăng cường giữ gìn và phát huy giá trị của độc lập, tự do

QK2 – Với thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, trong bản Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng công bố trước toàn thể quốc dân, đồng bào và toàn thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật […]

Đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

QK2 – Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, các thế lực thù địch, phản động bằng mọi âm mưu, thủ đoạn, với nhiều hình thức, nhất là sử dụng một số trang mạng xã hội để xuyên tạc, phủ nhận, bóp méo sự thật về tính chất […]

Giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám 1945

Bài 2: Bài học từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám QK2 – Có nhiều bài học được rút ra từ thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhưng chung quy lại, vấn đề cơ bản và cốt lõi nhất là bài học xây dựng lực lượng “lực lượng lãnh đạo […]

Giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám 1945

Bài 1: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định QK2 – Mặc dù các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá bằng những luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận, thì thành quả của Cách mạng Tháng Tám vẫn được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo […]