Thứ hai Ngày 04 Tháng 12 Năm 2023, 12:06:44
Hoàn tất
Đóng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cách mạng Tháng Tám thành công không phải là “sự ăn may”

19/08/2023

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kết quả tất yếu của một quá trình chuẩn bị lâu dài, trải qua 3 cuộc vận động cách mạng lớn để khi tình thế trực tiếp xuất hiện, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh, toàn thể nhân […]

Giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám 1945

QK2 – Mặc dù các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá bằng những luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận, thì thành quả của Cách mạng Tháng Tám vẫn được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ vững chắc. Những giá trị bất diệt, bài học kinh nghiệm […]

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới

QK2 – Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là hệ thống những chuẩn mực, giá trị nhân cách của cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) Quân đội nhân dân Việt Nam được hiện thực hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân cách của người quân nhân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì […]

Hiểu đúng về chính sách tôn giáo ở Việt Nam

QK2 – Vừa qua, trên trang blog Đối Thoại, đối tượng D.T đã tán phát bài “Vấn đề đạo Phật và nhức nhối Phật giáo ở Việt Nam”; trên trang blog Việt Nam Thời Báo tán phát bài “Nhà nước phá thánh lễ của các tín đồ Công giáo” với nội dung xuyên tạc chính […]

Quan tâm, chăm sóc các đối tượng chính sách

QK2 – Đại hội XIII của Đảng xác định: “Thực hiện tốt chính sách người có công; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; bảo đảm chế độ ưu đãi người và gia đình người có công phù hợp […]

Phòng chống tham nhũng nhằm giữ vững kỷ luật của Đảng

QK2 – Thời gian qua, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là ngay sau Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo […]

Cảnh giác đấu tranh với các hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá

QK2 – Từ sau vụ việc xảy ra tại 2 xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur ở huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk), những ngày qua, một số đối tượng cơ hội chính trị đã phát tán nhiều bài viết trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến quá trình điều tra của cơ quan […]

Bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam

QK2 – Hiện nay trên một số trang mạng xuất hiện một số bài viết lợi dụng để “đấu tranh đòi lại quyền tự do báo chí”, với âm mưu gây hoang mang dư luận, chia rẽ nội bộ, giảm uy tín của Đảng và Nhà nước, gây bất ổn về chính trị. Chúng triệt […]

Việt Nam giữ vững lập trường bảo vệ lẽ phải

QK2 – Trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng đi vào thực chất và đạt được nhiều thành tựu quan trọng qua 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, các thế lực thù địch đã có nhiều bài viết xuyên tạc, dẫn dắt dư luận đi […]

Phản bác luận điệu sai trái về mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

QK2 – Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua. Trong gần một thế kỷ đấu tranh, lao động, sáng tạo, Đảng và nhân dân ta đã từng bước nhận thức đầy đủ hơn, hình dung rõ […]