Thứ tư Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024, 01:20:48

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc

Ngày đăng: 04/02/2024

QK2 – Ngày 03 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, là một mốc son lịch sử đánh dấu bước ngoặt lớn của cách mạng Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước công – nông đầu tiên ở Đông Nam Á; đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của các đế quốc hùng mạnh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; tiến hành công cuộc đổi mới giành những thành tựu rất to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304 thi tuyên truyền về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo dân tộc, Đảng ta luôn nắm vững bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn để có đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo, làm nên kỳ tích của công cuộc chấn hưng đất nước. Sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước do Đảng ta khởi xướng trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, đất nước chồng chất khó khăn càng làm nổi bật những thành tựu đạt được sau gần 40 năm đổi mới là rất to lớn và có ý nghĩa lịch sử, khẳng định sức sống bền vững của chủ nghĩa xã hội hiện thực và tầm nhìn chiến lược của Đảng. Đất nước có hoà bình, thống nhất, cả nước bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, nhưng với mô hình và kinh nghiệm của các nước xã hội chủ nghĩa áp dụng vào Việt Nam đã nhanh chóng bộc lộ khuyết tật, sai lầm của nó. Nhưng sau mỗi sai lầm, Đảng ta đã dũng cảm “nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật”, kiên quyết sửa chữa, kịp thời tổng kết rút ra những bài học từ những thành công và cả những sai lầm, thất bại, kiên trì sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với bản lĩnh, trí tuệ và đạo đức cao đẹp của một Đảng cách mạng cầm quyền dày dạn kinh nghiệm, luôn biết tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước vươn lên giành nhiều thắng lợi mới. Mô hình, mục tiêu và con đường, biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn. Mặc dù cách mạng còn nhiều khó khăn, phải trải qua quá trình quá độ lâu dài nhưng nhất định thắng lợi. Bởi đó là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của cách mạng Việt Nam, phù hợp với quy luật tiến hoá của lịch sử nhân loại. Đường lối đổi mới của Đảng hoàn toàn đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn phát triển của cách mạng, nhất là từ sau những sai lầm về đường lối cải tổ dẫn tới sự tan rã của của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô những năm cuối thế kỷ XX, Đảng ta đã vững vàng chèo lái lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn và đạt được những thành tựu hết sức quan trọng trong giai đoạn mới.

Giữ vững nguyên tắc độc lập, sáng tạo, trung thành với những nguyên lý khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ khâu đột phá của sự nghiệp đổi mới là đổi mới tư duy nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế. Đổi mới kinh tế kết hợp với đổi mới chính trị làm cơ sở cho sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, quyết tâm xây dựng một xã hội “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” với phương châm “lấy lợi ích quốc gia – dân tộc làm mục tiêu cao nhất”. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân, phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xuân Giáp Thìn 2024 đã đến! Hơn ai hết, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận thức sâu sắc sứ mệnh lớn lao của mình trước quốc dân, đồng bào và toàn thể dân tộc, luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, phát huy những ưu điểm, kiên quyết đấu tranh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhất là việc chủ động, tích cực đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên để vươn lên ngang tầm nhiệm vụ, xứng đáng “là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”.

Bài, ảnh: VŨ HẢI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.