Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 09:21:08

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày đăng: 23/04/2024

QK2 – Nền tảng tư tưởng của Đảng quyết định phương hướng chính trị, bản chất cách mạng của Đảng. Chính vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một tất yếu khách quan, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh Điện Biên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 35-CT/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35) hiệu quả, ngày càng đi vào thực chất.

Đại tá Trần Đức Sinh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Điện Biên động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 741.

 

Quán triệt sâu sắc, nghiêm túc nội dung Nghị quyết 35, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, sáng tạo, thiết thực và hiệu quả; LLVT tỉnh luôn phát huy vai trò là lực lượng tiên phong, mũi nhọn trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đại tá Trần Đức Sinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định: Ngay sau khi Nghị quyết 35 được ban hành, thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan cấp trên, Đảng ủy Quân sự, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện. Ban hành Kế hoạch của Đảng ủy trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 35. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 35 vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, quý, năm của Đảng ủy sát với điều kiện thực tiễn nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Hàng năm, cấp ủy Đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh đều xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng. Cấp ủy các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng. Cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cán bộ chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, kịp thời chủ động nắm, phân tích, đánh giá, định hướng thông tin, tổ chức lực lượng tuyên truyền, đấu tranh đúng hướng dẫn của cấp trên, có nền nếp, hiệu quả.

Thường xuyên chỉ đạo, duy trì có nền nếp chế độ báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh, hoạt động của lực lượng chuyên trách các cơ quan, đơn vị, thông báo tình hình và định hướng nội dung, biện pháp đấu tranh đến các cơ quan, đơn vị. Duy trì chặt chẽ, nghiêm túc việc sử dụng, quản lý tài liệu theo phân cấp, đảm bảo an toàn, bí mật. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm Thông tư số 110/2014/TT-BQP, ngày 22/8/2014 của Bộ Quốc phòng, về quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trong QĐND Việt Nam. Kết hợp chặt chẽ với việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII, XIII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (nay là Kết luận số 01-KL/TW) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 855-CT/QUTW, ngày 12/8/2019 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội “Cụ Hồ" thời kỳ mới, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

Đặc biêt, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 35 đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn LLVT tỉnh một cách nghiêm túc và hiệu quả; nội dung học tập, quán triệt tập trung vào mục tiêu, quan điểm và nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt lồng ghép các nội dung của Nghị quyết 35 vào sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các cấp ủy, chi bộ. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp và nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng được nâng lên; vấn đề đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch đi vào nền nếp và trở thành thói quen, sự tự giác.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 35, cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 và Lực lượng chuyên trách, nòng cốt.  Đại tá Dương Quốc Long, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên rà soát, bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh và kịp thời kiện toàn lực lượng chuyên trách đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng, chất lượng cao, đấu tranh có hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chọn lựa những cán bộ có trình độ, năng lực phù hợp với nhiệm vụ được giao để kiện toàn, bổ sung vào lực lượng chuyên trách và Ban Chỉ đạo 35 đáp ứng về số lượng, chất lượng; kịp thời kiện toàn thành viên khi có thay đổi vị trí công tác. Lực lượng nòng cốt tổ chức nhóm kín đấu tranh để tiếp nhận sự chỉ đạo, định hướng của cấp trên; theo dõi, phát hiện những thông tin sai trái, bịa đặt, thù địch báo cáo cấp trên, trực tiếp đấu tranh và định hướng đấu tranh cho lực lượng nòng cốt cấp dưới. Đồng thời chú trọng tổ chức tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho Lực lượng 47 các cấp (Bộ CHQS tỉnh tổ chức 1 lớp tập huấn viết bài và đấu tranh; huy động tham gia 2 đợt bồi dưỡng cho lực lượng chuyên trách đơn vị; tham gia tập huấn do Cục Tuyên huấn tổ chức; tham gia tập huấn đấu tranh do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức…).

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ hoạt động. Định kỳ tiến hành sơ, tổng kết, báo cáo phản ánh tình hình theo đúng quy chế. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của từng thành viên, các cơ quan chức năng giúp việc Ban Chỉ đạo trong việc phối hợp trao đổi thông tin, tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ. Hàng tuần và hàng tháng, Cơ quan Thường trực làm tốt công tác tổng hợp, đánh giá, dự báo tình hình, báo cáo kịp thời với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân khu và tỉnh… Qua đó khẳng định tinh thần, trách nhiệm chính trị của LLVT tỉnh, là lực lượng tin cậy, tiên phong bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần lan tỏa phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

VŨ THƯ – ĐỨC HẠNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.