Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 06:44:53

Công tác kiểm tra, giám sát khắc phục kịp thời những hạn chế

Ngày đăng: 16/12/2020

Thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở giai đoạn 2013 – 2020”, công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy TAND tỉnh quan tâm thực hiện, góp phần khắc phục kịp thời những hạn chế; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng; đề cao trách nhiệm của đảng viên…

 

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TAND tỉnh luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Ảnh: Dương Hà

 

Hằng năm, Đảng ủy TAND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, UBKT Đảng ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thực hiện nhiều biện pháp nhằm phát huy vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể của cơ quan.

Những năm qua, Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh tổ chức tốt việc lấy ý kiến tham gia của cán bộ chủ chốt trong việc xây dựng kế hoạch công tác tòa án; dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết 1 năm, nội quy, quy chế của cơ quan được gửi đến các đơn vị để tham gia ý kiến hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo tham gia ý kiến.

Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND tỉnh luôn đề cao tính dân chủ trong hoạt động của cơ quan, trong công tác cán bộ (đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách cán bộ…).

Bên cạnh đó, Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm phát huy vai trò giám sát của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể của cơ quan; phối hợp kiểm tra, giám sát của Đảng với kiểm tra, giám sát của chính quyền và Thanh tra nhân dân.

Đảng ủy lãnh đạo trực tiếp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên, Công đoàn hoạt động nhằm phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng các cấp.

Định kỳ (6 tháng, 1 năm) hoặc đột xuất khi có yêu cầu, cấp ủy làm việc với các đoàn thể, nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ được phân công họp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.

Đặc biệt, từ năm 2013 – 2020, Đảng ủy tiến hành 12 cuộc kiểm tra, 7 cuộc giám sát; UBKT Đảng ủy tiến hành 5 cuộc kiểm tra, 9 cuộc giám sát đối với chi bộ trực thuộc về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh…

Qua kiểm tra, giám sát kịp thời chỉ ra những ưu điểm để các tổ chức Đảng tiếp tục phát huy, đồng thời, đánh giá đúng hạn chế để có biện pháp khắc phục, vì vậy, không có tổ chức Đảng nào bị xử lý kỷ luật.

Không chỉ chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, công tác kiểm tra, đôn đốc các tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện thông báo kết luận sau các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT Đảng ủy được quan tâm. Đối với thực hiện thông báo kết luận sau các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên, Đảng ủy chỉ đạo thực hiện khắc phục những hạn chế được nêu tại thông báo kết luận kiểm tra và thông báo kết quả giám sát của cấp trên đối với đối tượng được kiểm tra, giám sát.

Đối với các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy, sau khi thông báo kết luận kiểm tra, giám sát, Đảng ủy giao cho UBKT Đảng ủy có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kết luận của tổ chức Đảng, đảng viên.

Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện ở TAND tỉnh góp phần thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đề cao trách nhiệm của đảng viên, phát huy dân chủ trong đảng và vai trò làm chủ tập thể của cán bộ, người lao động trong cơ quan.

(Theo Báo Vĩnh Phúc)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.