Thứ hai Ngày 29 Tháng 05 Năm 2023, 11:37:34

Chủ động, linh hoạt triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng

Ngày đăng: 20/01/2023

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đánh giá cao vai trò của việc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Người cho rằng: “Chúng ta phải biến nghị quyết của Trung ương thành sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân. Muốn vậy, phải làm cho mọi người tin là ta nhất định thắng…; phải làm cho mọi người phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, không sợ gian khổ, đem hết sức của mình để làm tốt nhiệm vụ”.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị Đảng ủy Quân khu ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP và xây dựng Đảng bộ năm 2023.

 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, những năm gần đây, việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt chú trọng, xác định là nhiệm vụ hàng đầu của công tác chính trị, tư tưởng. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã có nhiều chủ trương, giải pháp đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống với phương châm: “Quán triệt, triển khai đồng bộ, toàn diện; lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm; vận dụng linh hoạt phù hợp, hiệu quả; định hướng rõ ràng, cụ thể”, tập trung vào những nội dung trọng tâm chi phối trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP), bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sát đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị (CQ,ĐV); gắn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mục tiêu được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp đặt ra là tạo sự chuyển biến vững chắc về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng CQ,ĐV vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu”, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của LLVT Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT.

Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Quân khu tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm; các khâu, vấn đề then chốt, việc mới, việc khó; gắn với trách nhiệm cán bộ chủ chốt, chủ trì cấp ủy, chỉ huy. Đặc biệt, trong điều kiện ảnh hưởng đại dịch Covid-19 vừa qua, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cấp ủy các cấp xác định các chủ trương, giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp và quyết tâm chính trị cao. Từ những biện pháp thiết thực ấy, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT Quân khu luôn tích cực, chủ động, đổi mới trong công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, trách nhiệm xây dựng cơ quan, đơn vị.

Qua hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt năm 2022, LLVT Quân khu đã đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ QS,QP và công tác xây dựng Đảng bộ đã đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là các nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng lực lượng, huấn luyện, luyện tập, diễn tập SSCĐ; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống; đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và đối ngoại. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ QS,QP, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận An ninh nhân dân (ANND) vững mạnh; xây dựng phòng thủ Quân khu liên hoàn, vững chắc. Tổ chức và tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả tốt. Một số nội dung làm điểm, làm trước được Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Năm 2023 có ý nghĩa quan trọng, năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, dự báo tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới ngày càng cao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội. Trong bối cảnh, tình hình đó, để tiếp tục lãnh đạo LLVT Quân khu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục chủ động, linh hoạt đổi mới phong cách, biện pháp lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, trong đó:

Đẩy mạnh quán triệt, triển khai cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng; cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QS,QP, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với LLVT Quân khu.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo chính trị, tư tưởng, giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị, chủ động nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong CQ,ĐV. Xây dựng LLVT Quân khu luôn là một khối đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; cán bộ, chiến sĩ tiên phong, gương mẫu về tư tưởng chính trị, năng lực, trí tuệ, đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Chăm lo nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 855 của Thường vụ QUTƯ về tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Duy trì nền nếp, hiệu quả chế độ học tập, sinh hoạt; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, QUTƯ gắn với Chỉ thị 53 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu, trước hết là với cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp; kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm với phương châm “tự soi, tự sửa”, tự phê bình và phê bình; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT và Nhân dân.

Coi trọng quy hoạch cán bộ bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp luôn “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, nói đi đôi với làm; tạo môi trường, điều kiện để cán bộ phát huy sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đổi mới phương pháp lãnh đạo, thực hiện theo hướng tập trung, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đảm bảo chặt chẽ, công tâm, khách quan. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, kỷ luật, pháp luật; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm đúng quy trình, nguyên tắc, thẩm quyền, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Quan tâm kiện toàn, nâng cao năng lực điều hành và chất lượng hoạt động của cơ quan chính trị các cấp, bảo đảm thực sự là cơ quan tham mưu sắc bén giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

Tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ QS,QP; phát huy tốt vai trò nòng cốt của LLVT trong xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND; tăng cường đoàn kết quân dân; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, giúp đỡ các địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường QP,AN vững mạnh, xây dựng "thế trận lòng dân” vững chắc; lan tỏa giá trị phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tạo nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ SSCĐ của LLVT Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Một mùa xuân mới đã về, phát huy những thành tích đã đạt được cùng với những chủ trương, giải pháp chủ động, linh hoạt, thiết thực sẽ là động lực để LLVT Quân khu tiếp tục khẳng định bản lĩnh và niềm tin, tạo sự đổi mới toàn diện, vững chắc, xây dựng Đảng bộ Quân khu luôn TSVM về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, LLVT Quân khu VMTD "mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Trung tướng PHẠM ĐỨC DUYÊN, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.