Thứ năm Ngày 22 Tháng 02 Năm 2024, 12:57:39

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

Ngày đăng: 08/05/2018

QK2 –  Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam là tài sản vô cùng quý báu của Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội ta, mãi mãi soi đường, dẫn lối cho sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là nội dung xuyên suốt của cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam” của Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.  Sách do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản, gồm 392 trang, được xuất bản và lưu hành năm 2017.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam” của Thượng tướng Lương Cường.

Cuốn sách có giá trị lý luận, thực tiễn, đánh dấu bước phát triển mới trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng của Người về quân đội và xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng; góp phần quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và vận dụng tư tưởng của Người vào thực tiễn xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại phù hợp với tình hình mới.

Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:

Chương 1: Bối cảnh lịch sử, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam có nguồn gốc thực tiễn và nguồn gốc lý luận. Đó là những điều kiện lịch sử trong nước và bối cảnh quốc tế, thời đại cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; là học thuyết quân sự Mác – Lênin khoa học và cách mạng; là truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam và tinh hoa quân sự thế giới thông qua sự tiếp thu, vận dụng sáng tạo bởi trí tuệ thiên tài Hồ Chí Minh trong suốt quá trình công hiến trọn đời vì nước, vì nhân dân, vì dân tộc Việt Nam.

Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp và xây dựng bản chất giai cấp công nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam;

 Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị. Đó chính là một hệ thống hoàn chỉnh về quan điểm, đường lối chính trị, quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, về mục tiêu, con đường, lực lượng của cách mạng Việt Nam, về hệ thống quan điểm, nguyên tắc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam. Những chiến công trong chiến đấu và những thành tựu trong xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam có được là do Đảng ta vận dựng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, lấy đó làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội trong thời kỳ cách mạng.

Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và tính cách mạng, chính quy, hiện đại trong xây dựng quân đội kiểu mới; thực tiễn xây dựng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và khẳng định tính cách mạng, chính quy, hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc kháng chiến chống thực dân pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược đã chứng minh bản chất khoa học, cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngày nay tư tưởng của Người vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng con đường xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, huấn luyện cán bộ, chiến sỹ.

Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống bộ đội, tri ân thương binh, liệt sỹ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Đây là nội dung mạng ý nghĩa lý luận thực tiễn to lớn đối với sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới và đó là định hướng cơ bản cho chúng ta thực hiện huấn luyện, giáo dục cán bộ, chiến sỹ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

THANH HƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.