Chủ nhật Ngày 21 Tháng 07 Năm 2024, 04:05:34

 “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”

Ngày đăng: 01/09/2020

QK2 – Chủ tịch Hồ Chí Minh – Lãnh tụ vĩ đại và vô cùng kính yêu của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn, người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang Việt Nam – vĩnh biệt chúng ta cách đây đã hơn 50 năm. Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc bất hủ, thiêng liêng.

Cuốn sách “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn" do Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản năm 2019.

Bản di chúc lịch sử đó là lời căn dặn của Người đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và các thế hệ mai sau. Đây là một tài sản vô giá, là một văn kiện lịch sử phản ánh tập trung nhất tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, kết tinh những giá trị tư tưởng, những tình cảm thắm thiết và niềm tin vững chắc của Người đối với nhân loại tiến bộ, mà trước hết là với Đảng ta, nhân dân ta và các thế hệ mai sau.

Cuộc đời và nhân cách đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu hiện sinh động nhất về tinh thần cách mạng triệt để, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, tận tụy phục vụ Đảng, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn tâm, toàn ý phấn đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đức độ cao quý của Người là trung với nước, hiếu với dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, khiêm tốn, giản dị, thương yêu tha thiết con người, gần gũi và tin tưởng mãnh liệt vào khả năng và sức mạnh của quần chúng nhân dân. Đạo đức và tác phong của Người là một mẫu mực về cuộc sống và chiến đấu của một người chiến sỹ cách mạng chân chính; tấm gương sáng mãi cho mỗi cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện và noi theo.

Nội dung bao trùm quan trọng nhất của Di chúc đã làm nên giá trị cách mạng, giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc chính là: Vì nhân dân, tư tưởng về xây dựng Đảng và bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên đặc biệt là thế hệ trẻ. Hơn năm mươi năm đã đi qua nhưng những lời di huấn về đạo đức cách mạng của Người vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự.

THANH HƯƠNG (Tổng hợp)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.