Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 08:09:41

Lan tỏa sâu rộng Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 10/03/2024

QK2 – Với nhiều cách làm hay, hiệu quả, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã và đang có sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị Lực lượng vũ trang Quân khu 2. Đó chính là kết quả của quá trình tiến hành thường xuyên, liên tục, bài bản, mọi lúc, mọi nơi, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của bộ đội.

Bài 3: Lan tỏa cách làm sáng tạo, hiệu quả

Trong giai đoạn hiện nay, đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng thì nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là vấn đề có ý nghĩa sống còn, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35 trực tiếp xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó có khả năng “miễn dịch”, “đề kháng” trước những luận điệu sai trái, thù địch.  

Lữ đoàn Pháo binh 168 đứng chân trên địa bàn huyện Thanh Ba (Phú Thọ). Đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là huấn luyện, SSCĐ. Để bộ đội yên tâm công tác, rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy Lữ đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng Nghị quyết số 35.

Đại tá Vũ Trung Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 168 chia sẻ: Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cấp ủy, chỉ huy và của mọi tổ chức, lực lượng, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 35. Trong nghị quyết đại hội nhiệm kỳ, nghị quyết hằng năm và nghị quyết thường kỳ đã xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời cụ thể hóa trong kế hoạch, chương trình, hướng dẫn, lịch hoạt động Công tác Đảng, công tác chính trị của đơn vị. Cấp ủy các cấp phân công đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp triển khai, tổ chức thực hiện chặt chẽ. Một trong những cách làm hiệu quả của đơn vị trong những năm gần đây là việc Lữ đoàn tổ chức tốt Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục, định hướng, tuyên truyền sâu rộng cuộc thi đến mọi quân nhân, tạo được sức hấp dẫn, động viên, lôi cuốn được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng hưởng ứng, tham gia.

Cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết số 35, hằng năm, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 2 chú trọng lựa chọn, bố trí kiện toàn lực lượng cốt cán, chuyên trách, kiêm nhiệm; tham gia các lớp tập huấn của trên, kết hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn tại đơn vị. Nội dung các đợt tập huấn tập trung vào: Mục tiêu, quan điểm và nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 35; những tác động ảnh hưởng của internet, mạng xã hội đến mọi mặt đời sống xã hội; đấu tranh kỹ thuật với các phần tử phản động; cách tạo lập trang, nhóm facebook, zalo, mocha tuyên truyền, chia sẻ lan tỏa thông tin tích cực; kỹ năng pha loãng thông tin, đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, sai sự thật; phương pháp quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh…

Chia sẻ về hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 35 của cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ, Đại tá Nguyễn Trọng Liễu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS được biết: Từ việc xác định tầm quan trọng đặc biệt, ý nghĩa thiết thực của việc thực hiện Nghị quyết số 35, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn để tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, thù địch một cách toàn diện, triệt để, thuyết phục. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chọn lựa những cán bộ có trình độ, năng lực phù hợp với nhiệm vụ được giao để bổ sung vào lực lượng chuyên trách và Ban Chỉ đạo 35 đáp ứng về số lượng, chất lượng; kịp thời kiện toàn thành viên khi có thay đổi vị trí công tác.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 35, hằng năm, tổ chức đảng các cấp đều xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng. Thường xuyên duy trì, thực hiện có hiệu quả việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị tạo thế trận rộng khắp, chặt chẽ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái thù địch. Chủ động rà soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, không để sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc, chống phá. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi đua khen thưởng trong việc thực hiện Nghị quyết số 35.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay thì đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh được xác định là giải pháp trọng tâm. Để đạt hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy các cấp Lực lượng vũ trang Quân khu 2 chủ động nắm, đánh giá đúng tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ, dư luận trong đơn vị thông qua các hình thức: Sinh hoạt Ngày chính trị văn hóa tinh thần hàng tháng, hàng quý; sinh hoạt học tập tại chức; giao ban, hội ý; văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm, diễn đàn, trao đổi…, từ đó kịp thời nắm chắc diễn biến tư tưởng, những khó khăn, vướng mắc của quân nhân thuộc quyền, phối hợp giải quyết sớm, không để bị động, bất ngờ.

Mặt khác, để Nghị quyết số 35 thiết thực đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa sâu rộng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng theo phương châm lấy “xây” để “chống”, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Duy trì nghiêm kế hoạch giáo dục chính trị, học tập nghị quyết cho các đối tượng, thường xuyên lồng ghép những nội dung có liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực tế cho thấy, giáo dục chính trị nói chung, học tập nghị quyết nói riêng là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị. Nội dung này thường “khô”, “khó”, khiến bộ đội thường có tâm lý “ngại học”, không có hứng thú tiếp thu các nội dung. Khắc phục “rào cản” đó, các cơ quan, đơn vị Lực lượng vũ trang Quân khu tích cực đổi mới, với quan điểm “mềm hóa” nội dung để việc học tập nghị quyết, trong đó có Nghị quyết số 35 ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Tuổi trẻ Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 tham gia Tọa đàm “Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.

Thượng tá Phạm Hồng Dự, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 316 cho rằng: Để “mềm hóa” các nội dung giáo dục chính trị, nhất là nội dung Nghị quyết số 35, đơn vị chủ động nghiên cứu, biên soạn tài liệu học tập dưới dạng tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, như: “Một số kinh nghiệm quản lý và xử lý vi phạm kỷ luật thường gặp ở cấp phân đội”; “Một số kinh nghiệm quản lý tư tưởng bộ đội ở đơn vị cơ sở”; “Hồ sơ thông tin chiến sĩ; “Sổ tay quân nhân”; “Những tình huống tư tưởng thường gặp ở Sư đoàn và gợi ý các biện pháp xử lý”… Cùng với đó, đơn vị đã khéo léo, linh hoạt chuyển thể các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào hình ảnh trực quan, thông qua xây dựng, phát hành clip, đĩa phim để cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận một cách nhanh chóng, tự giác, hình thành nhu cầu tự thân, không gò bó, gượng ép. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội ở đơn vị.

Cùng với việc “mềm hóa” nội dung, các cơ quan, đơn vị Lực lượng vũ trang Quân khu 2 cũng đã tích cực, thường xuyên đổi mới cách thức, phương pháp tiến hành giáo dục chính trị, học tập nghị quyết. Với phương châm “thực hiện phương pháp giáo dục tổng hợp, áp dụng linh hoạt mọi hình thức, phương tiện dạy và học theo hướng giáo dục “mở” có tổ chức”, công tác giáo dục chính trị, học tập nghị quyết được các cơ quan, đơn vị chủ động gắn giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục theo nhiệm vụ; kết hợp giữa phương pháp truyền thống với hiện đại; giáo dục chung với giáo dục riêng theo đối tượng; giáo dục thông qua các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, làm công tác dân vận, các phong trào thi đua, cuộc vận động… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho bộ đội. 

Có thể khẳng định, chủ động, tích cực triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, sáng tạo, hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 2 luôn phát huy vai trò là lực lượng tiên phong, mũi nhọn trong thực hiện Nghị quyết số 35. Hiệu quả thiết thực, vững chắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã khẳng định chủ trương, giải pháp đồng bộ, quyết liệt ở các cơ quan, đơn vị Quân khu 2 hiện nay.

Bài, ảnh: DÂNG TRIỀU – HOÀNG OANH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.