Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2024, 01:19:05

Đột phá đổi mới giáo dục chính trị ở Sư đoàn “Quả đấm thép”

Ngày đăng: 09/01/2024

QK2 – Xác định tầm quan trọng, ý nghĩa đặc biệt của công tác giáo dục chính trị, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 316 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, thiết thực. Qua đó, góp phần xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố niềm tin, kiên định mục tiêu, lý tưởng, có ý chí, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Bài 4: Nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, thiết thực

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, các cơ quan, đơn vị Sư đoàn 316 đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp và tích cực đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Từ những kết quả đạt được vững chắc trong những năm qua ngày càng khẳng định tính đúng đắn, khoa học, sát thực của những nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác giáo dục chính trị đã và đang được Sư đoàn triển khai thực hiện.

Công tác cổ động, giáo dục trực quan được các đơn vị thuộc Sư đoàn 316 chú trọng thực hiện.

Chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả đổi mới công tác giáo dục chính trị của đơn vị, Đại tá Nguyễn Trung Đắc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn khẳng định: Quá trình đổi mới công tác giáo dục chính trị phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp; phát huy tốt vai trò của chính ủy, chính trị viên, của cơ quan chính trị và các tổ chức trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện. Công tác giáo dục chính trị phải bám sát nhiệm vụ quân đội, đơn vị, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; kết hợp chặt chẽ với các mặt hoạt động CTĐ, CTCT, các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Phát huy sáng tạo của các tổ chức, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng. Kịp thời ứng dụng những thành tựu khoa học, các mô hình hay, cách làm sáng tạo. Coi trọng công tác kiểm tra, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm; chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đồng thời bảo đảm tốt cơ sở vật chất phục vụ cho việc thực hiện công tác giáo dục chính trị tại đơn vị.

Xuất phát từ vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Sư đoàn 316 thường xuyên quán triệt, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng; ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hoá thành các chỉ tiêu, quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất; xây dựng kế hoạch giáo dục chính trị cho các đối tượng khoa học, chặt chẽ, chú trọng bảo đảm tài liệu, cơ sở vật chất; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch ở các đơn vị, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác giảng dạy chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật…

Đồng thời lãnh đạo, triển khai công tác giảng dạy chính trị gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, tuyên truyền về truyền thống, nhiệm vụ đơn vị, xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong nâng cao chất lượng công tác giảng dạy chính trị tại đơn vị. Chủ động kiện toàn tổ cán bộ giảng dạy chính trị, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hoạt động, chế độ thông qua và phê duyệt bài giảng theo phân cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ lý luận, phương pháp giảng dạy và kỹ năng sư phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; coi trọng chất lượng sinh hoạt chính trị tư tưởng, tập huấn, bồi dưỡng, hội thi, hội thao; đồng thời xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay và điển hình tiên tiến trong giáo dục chính trị ở cơ sở.

Trung tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn cho biết: Các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy chính trị sát với từng đối tượng và nhiệm vụ đơn vị; chủ động nghiên cứu nội dung, hướng dẫn hành động cho người học, khắc phục triệt để tình trạng cán bộ trẻ thiếu tính sáng tạo trong chuẩn bị và thực hành giảng; làm tốt công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng thảo luận chính trị ở tổ; khuyến khích cán bộ sử dụng các hình thức giáo dục trực quan trong giảng dạy chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy chính trị với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn giảng dạy chính trị với huấn luyện quân sự và duy trì nghiêm nền nếp chính quy ở cơ quan, đơn vị.

Bộ đội Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) củng cố khuôn viên đơn vị bảo đảm “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”.

Mặt khác, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, dự giảng, bình giảng, dự giờ hằng tuần, gắn với thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát cán bộ, đảng viên; kịp thời chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, yếu kém; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra đánh giá kết quả, bảo đảm chính xác, khách quan, công tâm; lấy chất lượng, hiệu quả giảng dạy chính trị của đơn vị và kết quả học tập chính trị của các đối tượng làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và trong bình xét thi đua khen thưởng, xét đề bạt, nâng lương, điều động, bổ nhiệm hằng năm.

Ngoài ra, đơn vị coi trọng việc kết hợp chặt chẽ công tác giảng dạy chính trị với công tác tư tưởng, công tác tổ chức, công tác chính sách; thường xuyên quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; quản lý, phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa và hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị.

Có thể khẳng định, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị là yêu cầu thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài, đồng thời là trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn 316 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Nhiều năm liền Sư đoàn đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi” được Bộ Quốc Phòng, Chính phủ tặng Cờ thi đua. Đó là động lực, nguồn sức mạnh nội sinh cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Bài, ảnh: VŨ THƯ – HOÀNG OANH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.