Thứ ba Ngày 26 Tháng 05 Năm 2020, 10:31:42

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội

Ngày đăng: 26/11/2019

QK2 – Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta, dân tộc ta gần 90 năm và sẽ còn tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa dân tộc ta, nhân dân ta đi đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang. Bản lĩnh, năng lực lãnh đạo và lòng trung thành vô hạn với quyền lợi của giai cấp, của đất nước và dân tộc của Đảng ta đã được minh chứng thông qua quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta suốt mấy mươi năm nay. Có thể nói Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.

Biểu tượng thiêng liêng của dân tộc trong lễ hội dân gian đường phố thành Phố Việt Trì (Phú Thọ).

Đảng ta, Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân cần lao, Đảng của toàn dân tộc kiên cường lãnh đạo nhân dân ta vượt qua bao thử thách, khó khăn đánh bại các cuộc chiến tranh gây hấn, xâm lược giữ vững toàn vẹn lãnh thổ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc tế vẻ vang. Với trí tuệ và bản lĩnh tuyệt vời, trong lãnh đạo  cách mạng dân tộc, dân chủ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khơi dậy tinh thần anh dũng, quật khởi được hun đúc hàng ngàn năm của cả dân tộc, vượt qua bao gian khổ, hy sinh lật nhào ách áp bức của thực dân, đế quốc ngoại bang. Phát huy thành quả đó, trong sự nghiệp cách mạng XHCN, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta từng bước vượt qua khó khăn thử thách, mang lại hạnh phúc cho nhân dân.

Những năm cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX, do các Đảng Cộng sản cầm quyền mắc những sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng, hệ thống các nước XHCN ở các nước Đông Âu và Liên Xô đã sụp đổ. Nhưng với sự sáng suốt, tỉnh táo và bản lĩnh độc lập, kiên trung, Đảng ta đã tiếp tục đưa cách mạng nước ta vượt qua khủng hoảng toàn diện, vượt qua cơn địa chấn chính trị dữ dội giữ vững chế độ, ổn định chính trị, tiếp tục đi lên trên con đường đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng CNXH.

Vượt qua bao gian khổ, hy sinh Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng nước ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác – những thắng lợi vĩ đại có tính chất thời đại, đưa nhân dân ta, dân tộc ta từ địa vị nô lệ ngoại bang trở thành người làm chủ giang sơn, gấm vóc tiến bước trên con đường hạnh phúc, văn minh; đưa dân tộc ta từ một dân tộc bị ngoại bang áp bức trở thành một quốc gia, dân tộc độc lập, có chủ quyền sánh vai với các quốc gia khác trên trường quốc tế.

Đó là sự thật hiển nhiên và rất rõ ràng!

Nhưng bất chấp sự thật đó, với mưu đồ đen tối các thế lực thù địch, phản động đối với cách mạng nước ta đang ra sức xuyên tạc hòng xóa đi công lao biển trời của Đảng ta với nhân dân ta, đất nước và dân tộc ta. Chúng đang điên cuồng chống phá hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với hệ thống chính trị, hòng mưu đồ chính trị nhằm phục vụ những mưu đồ tham tàn của chủ nghĩa đế quốc, bành trướng cũng như vì những mưu lợi vị kỷ của bọn bán nước cầu vinh.

Chúng cho rằng “độc đảng là độc quyền yêu nước”, “độc đảng lãnh đạo chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra  sự độc tài, nạn tham nhũng, suy thoái”. Thậm chí chúng còn phán rằng “sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam còn là nguyên nhân gây ra nạn kẹt xe ở Việt Nam hiện nay?!”.

Chúng ra sức vận động cho việc du nhập các giá trị phương Tây, dân chủ kiểu Mỹ; cổ súy cho việc thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, coi đó là phép màu để thực hành dân chủ, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng và sòng phẳng để có thể lựa chọn lực lượng ưu tú và tiên tiến (ngoài Đảng Cộng sản) đủ sức lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

Sự thực Đảng Cộng sản Việt Nam có độc tài không?

Một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam là: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo theo nguyên tắc “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Không chấp nhận chế độ độc tài, phi dân chủ. Đảng ta chủ trương thực hiện những nguyên tắc trên trong tổ chức và hoạt động là nhằm ngăn chặn sự độc đoán, chuyên quyền mất dân chủ trong lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức đảng. Nhờ áp dụng nguyên tắc này nên mọi việc lãnh đạo, điều hành của các cơ quan, tổ chức của Đảng ta đều được bàn bạc dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, mở rộng cơ hội cho các tầng lớp nhân dân được bày tỏ ý chí, nguyện vọng và tham gia vào công việc lãnh đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Điều này cũng hạn chế tối đa việc quyết đáp việc công theo ý chủ quan của người lãnh đạo, hạn chế tối đa sự độc tài, mất dân chủ trong công tác lãnh đạo, quản lý, trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị nước ta.

Đảng Cộng sản Việt Nam có “độc quyền yêu nước” không? Trả lời cho câu hỏi đó chắc chắn là không, bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện tiêu biểu nhất cho lợi ích của Tổ quốc, quyền lợi của nhân dân. Hơn 60 năm trước (năm 1954), trong bài viết “Phải theo đúng kỷ luật của Đảng” đăng trên Báo Nhân dân số 217, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Thực tiễn gần một thế kỷ lãnh đạo cách mạng nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chủ trương mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, luôn hoan nghênh, đón nhận và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mọi thành phần, giai tầng trong xã hội…

Một trong những nội dung mà các thế lực thù địch phản động chống phá Đảng ta hiện nay, chúng quy chụp rằng: Những hạn chế của chế độ, những vấn đề bất cập hiện nay về kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, tất cả những điều đó là do sự lãnh đạo yếu kém của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đánh giá: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái phẩm chất, đạo đức, lối sống…”; nạn tham nhũng đang diễn ra phức tạp; vấn đề ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay diễn ra khá trầm trọng; nhiều khu vực đô thị giao thông quá tải, xảy ra kẹt xe… Đó là những vấn đề hạn chế, khuyết điểm về kinh tế – xã hội của đất nước mà Đảng ta đã nhận thức rõ và nhận về mình những trách nhiệm đầu tiên.

Chúng ta cũng thấy rằng những vấn đề bất cập về kinh tế – xã hội thì ở chế độ nào, quốc gia nào, dù tiên tiến đến đâu cũng có, cũng mắc phải, ngay cả những quốc gia phát triển nhất thế giới vẫn còn có sự mất dân chủ, vẫn có nạn tham nhũng, còn có những người dân vô gia cư, vẫn còn nạn kẹt xe…

 Chính vì vậy, đổ thừa mọi vấn đề bất cập ở nước ta hiện nay thuộc về trách nhiệm của Đảng ta là sự chụp mũ hèn hạ với những toan tính đê hèn.

Với bản chất cách mạng, nhân văn, sự cống hiến, hy sinh vô bờ vì dân, vì nước, trước những hạn chế, khó khăn chung của đất nước, Đảng ta không bao biện, đổ lỗi cho những nguyên nhân khách quan bên ngoài mà luôn nhận rõ những sai lầm, khuyết điểm và nhận trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân. Chính vì vậy, Đảng ta đã nhiều lần tiến hành công tác chỉnh đốn Đảng, tiến hành phê và tự phê bình rộng rãi…và hiện nay đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái trong cán bộ, đảng viên nhằm khắc phục sai lầm, khuyết điểm để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Thực tế là mỗi một quốc gia, việc xây dựng mô hình, thể chế chính trị đều cần dựa vào đường lối của đảng cầm quyền và phải phù hợp với truyền thống lịch sử, những điều kiện, hoàn cảnh kinh tế – văn hóa – xã hội… của mỗi quốc gia, dân tộc. Các quốc gia có thể tiếp thu, áp dụng một số yếu tố, cách thức tổ chức và vận hành chế độ chính trị của nhau nhưng không thể bê nguyên, áp đặt một mô hình chính thể của quốc gia này vào một quốc gia khác được.

Suốt quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta gần 90 năm qua đã chứng minh và khẳng định rất rõ ràng rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện chân chính duy nhất cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cho toàn thể dân tộc và chỉ có Đảng mới có đủ năng lực, bản lĩnh lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua gian khổ, hi sinh giành được những thắng lợi vẻ vang.

Hơn nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, do vậy Đảng cần sử dụng bộ máy Nhà nước để hiện thực hóa sự lãnh đạo của mình đối với xã hội. Lẽ tất nhiên Đảng ta phải sử dụng Hiến pháp và pháp luật để bảo đảm cho vị trí lãnh đạo của mình đối với hệ thống chính trị. Vì vậy, Hiến pháp năm 2013 của Nhà nước ta đã quy định: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Đây là sự đảm bảo pháp lý cao nhất cho sự lãnh đạo của Đảng ta.

Với âm mưu sâu xa nhằm chiếm quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động ra sức kêu gào, vận động nhằm xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013. Chúng toan tính rằng: Xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013, xóa bỏ sự hiến định – đảm bảo pháp lý cao nhất cho sự lãnh đạo của Đảng ta đối với hệ thống chính trị để khởi đầu cho sự rối loạn chính trị, tạo tiền đề, cơ sở pháp lý cho việc thực hiện đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam.

Chúng cổ súy, yêu cầu thực thi một nền “dân chủ” kiểu phương Tây lai căng gượng ép không phải vì mục tiêu làm cho đất nước giàu mạnh lên, không phải vì quyền lợi của Tổ quốc, của dân tộc, không phải vì quyền lợi của nhân dân ta, mà đây chính là thủ đoạn chính trị nham hiểm, tạo điều kiện cho các phần tử phản động, các thế lực thù địch trong và ngoài nước nắm lấy để thực hiện những mưu đồ xấu xa của chúng.

Nhận rõ bộ mặt và những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm, đen tối  của các thế lực phản động, thù địch, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người con đất Việt không phân biệt thành phần, giai cấp, dân tộc, đoàn kết một lòng tiếp tục tiến bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, đập tan mọi sự chống phá của các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và xây dựng thành công CNXH tươi đẹp trên đất nước ta.

 Th.sỹ NGUYỄN VĂN LINH Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *