Thứ tư Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024, 01:27:47

Đại đoàn kết toàn dân tộc – cội nguồn sức mạnh của mọi thành công

Ngày đăng: 11/12/2023

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề đoàn kết toàn dân tộc. Người căn dặn: Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng mà còn là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”.

Quân y Quân khu khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân.

Kế thừa và phát huy truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn xác định, “đoàn kết” là giá trị cốt lõi, “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thành công, thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát triển tư duy về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là: “Phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Sự đồng nhất giữa mục tiêu cách mạng của Đảng với mục tiêu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho thấy sự hòa quyện giữa ý Đảng – lòng Dân; giữa mục tiêu cách mạng của Đảng với nguyện vọng của toàn thể nhân dân, xuất phát từ nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân.

Sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, với nhiều chủ trương, chính sách đồng bộ, toàn diện của Đảng, Nhà nước tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân… Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử.

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, huy động được mọi nguồn lực, tiềm năng to lớn trong Nhân dân vào phục vụ nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng tầm cao uy tín, vị thể của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cùng với việc thực thi hiệu lực, hiệu quả chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng ta luôn chú trọng gắn liền với tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 hằng năm (tổ chức theo Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW ngày 01/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) được tổ chức trên khắp mọi vùng, miền của Tổ quốc, đã trở thành ngày hội toàn dân – là nét đẹp mang đậm bản sắc truyền thống riêng có ở Việt Nam mà không một quốc gia nào trên thế giới có được.

Thực tế đã minh chứng, qua 20 năm được triển khai, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự trở thành nhu cầu thiết yếu về sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần của cộng đồng, trở thành diễn đàn dân chủ của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong dịp này các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp đã về từng địa bàn dân cư tham dự Ngày hội, thăm hỏi, động viên, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tiếp thu những đóng góp tâm huyết của nhân dân với Đảng, với Nhà nước…

Không chỉ đem lại giá trị tinh thần cho Nhân dân, ý nghĩa lan tỏa của ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc còn làm giàu ý chí cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong các tầng lớp nhân dân, trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, thắm đượm tình làng, nghĩa xóm, mang đậm nghĩa đồng bào, của các thế hệ “con Lạc, cháu Hồng”…, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố trên khắp mọi vùng, miền của Tổ quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023) – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết: "Giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống yêu nước, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc". Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tựu, kết quả nổi bật trong việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc, là đường lối chiến lược của Đảng, là cội nguồn sức mạnh, giá trị cốt lõi và động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mọi thời kỳ.

Sáu nhiệm vụ, giải pháp phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thời gian tiếp theo trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là những chủ trương, định hướng lớn, là phương châm hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, niềm tin và khát vọng phát triển, để xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Bài, ảnh: NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.