Thứ sáu Ngày 17 Tháng 09 Năm 2021, 02:10:56

Bảo vệ “Ngày hội lớn” của đất nước

Ngày đăng: 17/05/2021

Bài 2: Đảng lãnh đạo bầu cử là tất yếu

QK2 – Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngay sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII kết thúc thành công rất tốt đẹp. Mục đích của bầu cử nhằm lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu có đủ đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, bầu cử là nhiệm vụ trọng đại, để thành công tốt đẹp đòi hỏi sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung tay của toàn dân, toàn quân.

Ảnh minh họa. Nguồn: QĐND

Đi ngược lại với nguyện vọng chính đáng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách để xuyên tạc về bản chất dân chủ trong bầu cử. Họ cho rằng: Đại biểu Quốc hội, đại diện cho dân nhưng do Đảng chỉ định nên bầu cử chỉ là "màn kịch dân chủ", Đảng Cộng sản đang độc diễn", "Không có bầu cử dân chủ khi còn thể thức Đảng cử dân bầu"; Quốc hội cần người ngoài Đảng chỉ để trang trí nhằm mục đích tránh tiếng độc quyền cho Đảng. Họ còn lập luận xằng bậy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có 5 triệu đảng viên, chiếm khoảng 5% dân số, thì số người trong Đảng vào Quốc hội cũng chỉ cần 5% thôi; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp chỉ gây tốn kém tiền của của Nhà nước và nhân dân; họ kêu gọi người dân không biết những ứng cử viên nào thì không bầu cho ứng cử viên đó…

Lợi dụng các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri trước bầu cử, thông qua các trang mạng xã hội, họ trắng trợn xuyên tạc rằng, hoạt động tranh cử tại Việt Nam không chỉ rất khác với thiên hạ mà còn khác với cả quy định pháp luật của Việt Nam. Họ viện dẫn các ứng cử viên là lãnh đạo cao cấp không những không trình bày Chương trình hành động tranh cử mà còn giáo huấn cử tri, quốc hội, giáo huấn Quốc hội…!

Có thể khẳng định, những thông tin, bình luận xuyên tạc trắng trợn kể trên chỉ nhằm mục đích hạ thấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cuộc bầu cử. Từ những thông tin phiến diện, quy chụp như thế, họ đã và đang hướng lái dư luận, kích động dư luận, gieo rắc tư tưởng hoang mang, hoài nghi trong cử tri và nhân dân để phá hoại cuộc bầu cử. Những yêu sách đòi Đảng Cộng sản không được tham gia vào công tác bầu cử, không cần lãnh đạo công tác bầu cử và từ bỏ quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội, đó chính là mưu đồ chúng nhằm mục tiêu phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, xã hội, thực hiện đa nguyên, đa đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức lãnh đạo thắng lợi cách mạng Việt Nam, điều ấy là sự thật hiển nhiên đã được lịch sử thực tiễn chứng minh. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội được hiến định. Điều 4, Hiến pháp Việt Nam khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.

Để lãnh đạo cuộc bầu cử, gần một năm trước, ngày 20/6/2020, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Chỉ thị xác định, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, các tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong lãnh đạo công tác nhân sự cho bầu cử phải bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương có thẩm quyền.

Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội từ lâu đã được toàn dân tộc ghi nhận. Trong hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa là một tổ chức thành viên của Mặt trận, vừa là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là hạt nhân của hệ thống chính trị; Nhà nước là trung tâm của hệ thống chính trị. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội do Đại hội Đảng VII (năm 1991) đã định rõ: “Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng liên hệ mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Lịch sử gần một thế kỷ qua chứng minh vai trò to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp lần này tiếp tục cụ thể hóa đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đưa những mục tiêu của cách mạng Việt Nam mà Đảng đã hoạch định dần trở thành hiện thực.

SONG VÂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *