Thứ tư Ngày 19 Tháng 06 Năm 2019, 12:02:24

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 04/09/2018

QK2 – Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/ TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị, ngày 15 tháng 5 năm 2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 – CT/ TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chỉ thị khẳng định: “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Cuốn sách “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cuốn sách “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chọn lọc những bài viết của một số học giả lớn tập trung làm rõ nội dung phong phú của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện trong toàn bộ di sản và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Các bài viết thể hiện quan điểm và nghiên cứu của các tác giả ở những thời điểm, giai đoạn lịch sử khác nhau.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân ta, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sách do Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật xuất bản, gồm 258 trang, lưu hành năm 2018.

THANH HƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *