Thứ bảy Ngày 22 Tháng 06 Năm 2024, 03:55:25

Chế độ, chính sách chăm sóc đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu

Ngày đăng: 23/05/2024

QK2 – Bộ Quốc phòng ban hành Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BQP ngày 08/05/2024 Thông tư về thực hiện một số chế độ, chính sách (CĐ,CS) góp phần chăm sóc đối với cán bộ Quân đội nghỉ hưu. Theo đó cán bộ Quân đội nghỉ hưu được hưởng chế độ, chính sách chăm sóc gồm 5 đối tượng

Đối tượng 1 gồm: Sĩ quan cấp quân hàm Thiếu tướng trở lên;Sĩ quan cấp quân hàm Đại tá, mức lương 668 đồng theo Nghị định số 235/HĐBT ngày 18/9/1985 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân viên chức và lực lượng vũ trang (NĐ235/HĐBT) Sĩ quan cấp quân hàm Đại tá nâng lương lần 2 hệ số 7,2 theo Nghị định số 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới của công chức, viên chức hành chính sự nghiệp và lực lượng vũ trang (NĐ25/CP); hoặc hệ số 8,6 theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang (NĐ204/2004/NĐ-CP); Sĩ quan nguyên là Tư lệnh, Chính ủy Quân đoàn; Tư lệnh, Chính ủy Binh chủng; Cục trưởng có chức năng chỉ đạo toàn quân và tương đương trở lên hoặc có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,9 trở lên theo Nghị định số 25/CP hoặc từ 1,1 trở lên theo NĐ204/2004/NĐ-CP.

Đối tượng 2 gồm: Sĩ quan cấp quân hàm Đại tá, mức lương 655 đồng theo NĐ235/HĐBT; Đại tá nâng lương lần 1 hệ số 6,85 theo NĐ25/CP hoặc 8,4 theo NĐ204/2004/NĐ-CP; Sĩ quan nguyên là Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy Quân đoàn; Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy Binh chủng và tương đương hoặc có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo 0,8 theo NĐ25/CP hoặc 1,0 theo NĐ204/2004/NĐ-CP.

Đối tượng 3 gồm: Sĩ quan cấp quân hàm Đại tá, Thượng tá hoặc sĩ quan nguyên là chỉ huy Sư đoàn hoặc Bộ CHQS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương.

Đối tượng 4 gồm: Sĩ quan cấp quân hàm Trung tá, Thiếu tá hoặc sĩ quan nguyên là chỉ huy Trung đoàn, Ban CHQS cấp huyện và tương đương.

Đối tượng 5 gòm: Sĩ quan cấp úy và các chức danh khác tương đương.

Thông tư của Bộ Quốc phòng nêu rõ: Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng có cấp bậc quân hàm hoặc mức lương hoặc hệ số phụ cấp chức vụ tương đương với cấp bậc quân hàm, hoặc mức lương, hoặc hệ số phụ cấp chức vụ của sĩ quan cấp nào thì được hưởng chế độ quy định tại như đối với sĩ quan cấp đó. Trường hợp thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì cán bộ được đăng ký và được thực hiện chế độ, chính sách đối với chức vụ lãnh đạo cao nhất đã qua.

VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.