Thứ sáu Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024, 02:09:07

Triển khai Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Ngày đăng: 21/03/2016

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (QNCN, CN và VCQP) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 26 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Để triển khai Luật QNCN, CN và VCQP kịp thời, thống nhất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 266/TTg ngày 19 tháng 02 năm 2016 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật QNCN, CN và VCQP. Kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thi hành Luật QNCN, CN và VCQP bảo đảm thống nhất, hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật QNCN, CN và VCQP đến sĩ quan, QNCN, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong toàn quân và nhân dân; xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật QNCN, CN và VCQP trên phạm vi toàn quốc.
Nội dung chính của Kế hoạch gồm: tuyên truyền, phổ biến Luật QNCN, CN và VCQP; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về QNCN, CN và VCQP; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật QNCN, CN và VCQP; tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật QNCN, CN và VCQP, các văn bản hướng dẫn thi hành…
Theo đó, các Bộ, ngành sẽ tham mưu cho Chính phủ xây dựng một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật QNCN, CN và VCQP như: Nghị định quy định chứng minh QNCN, CN và VCQP; Nghị định quy định về cấp hiệu, phù hiệu, lễ phục, trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam (quy định tại Điều 13 Luật QNCN, CN và VCQP); Nghị định quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, điều kiện nâng bậc công nhân quốc phòng (quy định tại Khoản 3 Điều 29 Luật QNCN, CN và VCQP); Nghị định quy định tiền lương, phụ cấp, nhà ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ, nâng lương đối với QNCN, CN và VCQP (quy định tại Điều 36, Điều 37 Luật QNCN, CN và VCQP); Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật QNCN, CN và VCQP về chế độ, chính sách đối với QNCN, CN và VCQP phục vụ trong Quân đội, thôi phục vụ trong Quân đội và thân nhân của CN và VCQP phục vụ trong Quân đội không có bảo hiểm y tế (quy định tại Khoản 3 Điều 39; Điểm a, b Khoản 1, Điểm a, c Khoản 3 và Khoản 5 Điều 40; Điểm a, b Khoản 1 và Khoản 4 Điều 41; Khoản 2, 3 Điều 42 Luật QNCN, CN và VCQP)… Bộ Quốc phòng ban hành một số Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện các Nghị định và các nội dung liên quan.
Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành và các cơ quan được phân công chủ trì có trách nhiệm hoàn thành các nội dung đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ được phân công. Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng căn cứ nhiệm vụ được phân công và tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật; hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện Kế hoạch.
NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.