Thứ tư Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024, 12:24:05

Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng: 29/09/2023

QK2 – Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ (NĐ71/2023) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật (XLKL) cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,CV) có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, quy định nhiều nội dung mới; đảm bảo hình thức kỷ luật hành chính tương xứng với kỷ luật về đảng.

Cơ quan Cục Chính trị Quân khu kiểm tra công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở đơn vị

Theo đó, quyết định XLKL đối với CB,CC,CV có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành; đối với trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì việc quy hoạch, bổ nhiệm ứng cử vào chức vụ cao hơn, bố trí công tác cán bộ áp dụng hiệu lực theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

Trường hợp đã có quyết định kỷ luật về đảng thì hiệu lực của quyết định XLKL hành chính tính từ ngày quyết định kỷ luật về đảng có hiệu lực. Trong thời gian này, nếu không tiếp tục có hành vi vi phạm (HVVP) pháp luật đến mức phải XLKL thì quyết định XLKL đương nhiên chấm dứt hiệu lực mà không cần phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực.

Trường hợp CB,CC,CV tiếp tục có HVVP đến mức bị XLKL trong thời gian đang thi hành quyết định XLKL thì xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định này. Quyết định kỷ luật đang thi hành chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm quyết định kỷ luật đối với HVVP pháp luật mới có hiệu lực. Các tài liệu liên quan đến việc XLKL, và quyết định kỷ luật phải được lưu giữ trong hồ sơ, hình thức kỷ luật phải ghi vào lý lịch của CB,CC,CV.

CB,CC,CV có HVVP trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ đến khi chuyển sang cơ quan, tổ chức, đơn vị mới mới phát hiện HVVP đó và vẫn còn trong thời hiệu XLKL thì cấp có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị mới thực hiện việc xem xét XLKL và áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định pháp luật tương ứng với vị trí CB,CC,CV hiện đang đảm nhiệm. Các quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng và các quy định khác có liên quan được tính ở đơn vị cũ. 

NĐ71/2023 quy định: Việc XLKL phải bảo đảm khách quan, công bằng; công khai, nghiêm minh; chính xác, kịp thời; đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Mỗi HVVP chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật. Trong cùng một thời điểm xem xét XLKL, nếu CB,CC,CV có từ hai HVVP trở lên thì xem xét, kết luận về từng HVVP và quyết định chung bằng một hình thức cao nhất tương ứng với HVVP. Hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm tương xứng với kỷ luật về đảng. Trường hợp bị XLKL về đảng bằng hình thức cao nhất thì cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ báo cáo cấp có thẩm quyền XLKL xem xét, quyết định . Trường hợp cấp có thẩm quyền của Đảng quyết định xóa bỏ quyết định XLKL về đảng thì cấp có thẩm quyền XLKL hành chính phải ban hành quyết định hủy bỏ quyết định XLKL hành chính.

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.