Thứ tư Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024, 01:42:18

Chế độ, chính sách mới về nâng bậc lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng

Ngày đăng: 05/01/2023

QK2 – Thông tư số 102/2022/TT-BQP ngày 23/12/2022 (TT102/2022) của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 65/2014/TT-BQP ngày 13/6/2014 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên (NLTX) và nâng bậc lương trước thời hạn (NBLTTH) đối với quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) và công nhân viên chức quốc phòng (CNVCQP) hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với đối tượng QNCN và CNVCQP. Việc tổ chức thực hiện TT102/2022 được triển khai ngay trong những ngày đầu năm mới, tết Nguyên đán Quý Mão cổ truyền của dân tộc còn có ý nghĩa đặc biệt, là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với đối tượng QNCN và CNVCQP đang thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Quân nhân chuyên nghiệp – một trong những lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, QNCN xếp lương theo bảng 7 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương đối với người có hệ số lương dưới 5,40 và sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương đối với người có hệ số lương từ 5,40 trở lên, thì được xét nâng lên một bậc lương. 

Công chức quốc phòng xếp lương theo bảng 2, viên chức quốc phòng xếp lương theo bảng 3 và nhân viên thừa hành, phục vụ xếp lương theo bảng 4 quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương đối với người thuộc nhóm, ngạch công chức, viên chức loại B, loại C, nhân viên thừa hành, phục vụ và sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương đối với người thuộc nhóm, ngạch công chức, viên chức loại A0, A1, A2, A3 thì được xét nâng lên một bậc lương. 

Ngoài ra, TT102/2022 cũng bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số cụm từ của Thông tư số 65/2014/TT-BQP, trong đó nêu rõ: Trường hợp QNCN và CNVCQP nghỉ hưu ngay (không nghỉ chuẩn bị hưu) cũng được hưởng chế độ NBLTTH

Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát QNCN thuộc thẩm quyền quản lý có hệ số lương từ 3.95 đến dưới 5,40 nếu đến tháng 12 năm 2022 đủ điều kiện nâng bậc lương theo quy định tại TT102/2022 thì xem xét quyết định hoặc đề nghi cấp có thẩm quyền quyết định việc nâng lương đối với QNCN, thời gian thực hiên xong trong tháng 01 năm 2023, thời gian giữ bậc lương để xét nâng lương lần sau được tính từ tháng 12 năm 2022.

Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang vận dụng thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương do Nhà nước quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP cũng được áp dụng các chế độ tại TT102/2022. Riêng chế độ phu nhân, phu quân thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Nguồn kinh phí thực hiện do doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bảo đảm.

TT102/2022 của Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành từ ngày 07/01/2023. Chế độ nâng bậc lương đối với QNCN được thực hiện từ ngày 01/12/2022 cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Nhằm triển khai thực hiện hiệu lực, hiệu quả TT102/2022, Bộ Tham mưu Quân khu đã có Thông báo số 6358/TH-TM ngày 30/12/2022 về việc triển khai thực hiện TT102/2022 đảm bảo quyền lợi cho QNCN và CNVCQP được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định.

 NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.