Thứ hai Ngày 05 Tháng 12 Năm 2022, 12:58:52

Những điểm mới của Luật Quốc phòng năm 2018

Ngày đăng: 06/08/2018

QK2 – Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 (Luật Quốc phòng 2018) được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/6/2018 gồm 7 Chương, 40 Điều (giảm 2 Chương, 11 Điều so với Luật Quốc phòng năm 2005). Đây là đạo Luật quan trọng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng (QP), tác động đến hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN và đối ngoại.

Nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ, tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc.

Luật Quốc phòng 2018 đã thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng về Quốc phòng toàn dân (QPTD), chiến tranh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, đã cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, thống nhất với hệ thống pháp luật về QP-AN và pháp luật có liên quan.

Đặc biệt, Luật Quốc phòng 2018 có nhiều quy định mới, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền QPTD, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Một số quy định mới, quan trọng, cốt lõi của Luật Quốc phòng 2018 được bổ sung, đó là: Chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ và phát triển công nghiệp QP, để phù hợp với cách mạng khoa học, công nghệ lần thứ 4 (cách mạng 4.0); quy định về phòng, chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng; quy định về phòng thủ Quân khu; về các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện nhiệm vụ QP; quy định về đối ngoại vào trong xây dựng tiềm lực KVPT; về bình đẳng giới trong thực hiện nhiệm vụ QP; về tính lưỡng dụng trong các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn và công trình khác để sẵn sàng chuyển sang phục vụ QP, phòng thủ dân sự; quy định về Ban CHQS, Bộ, ngành Trung ương; về hạn chế quyền con người, quyền công dân trong thực hiện lệnh thiết quân luật, giới nghiêm để phù hợp với Hiến pháp năm 2013; quy định về chức năng, nhiệm vụ Quân đội nhân dân; về bảo đảm nguồn nhân lực, nguồn lực tài chính, tài sản phục vụ QP, bảo đảm phục vụ QP trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại theo hướng toàn diện hơn; quy định về nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng trong duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, các cửa khẩu, hải đảo, vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam để thống nhất với Luật Biên giới quốc gia, Luật An ninh quốc gia, Luật Công an nhân dân; quy định về nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, KVPT, đối ngoại quốc phòng, kết hợp QP với kinh tế, văn hóa, xã hội và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về QP, phòng thủ dân sự; quy định mới về Bộ Quốc phòng tham mưu, giúp việc Hội đồng QP và AN cho phù hợp với nhiệm vụ của Hội đồng QP và AN quy định tại Khoản 2, Điều 89, Hiến pháp năm 2013; thu hút, nâng cao hiệu lực pháp lý một số quy định mang tính nguyên tắc quy định tại một số văn bản quy phạm pháp luật về QP vào trong Luật Quốc phòng  2018.

Luật Quốc phòng 2018 có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

 NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.