Chủ nhật Ngày 19 Tháng 05 Năm 2024, 09:16:47
Ngày đăng: 11/04/2024

GIAO LƯU HỮU NGHỊ QUỐC PHÒNG BIÊN GIỚI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC LẦN THỨ 8 TẠI LÀO CAI