Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 06:07:14

Nguyên tắc trong bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày đăng: 21/04/2016

Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín là các nguyên tắc cơ bản trong bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) được quy định cụ thể tại Điều 1, Luật bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND số 85/2015 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25-6-2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2016.
Nguyên tắc phổ thông thể hiện tính toàn dân và toàn diện trong BC, bảo đảm để mọi công dân không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền tham gia bầu cử (BC) và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử ĐBQH, ứng cử ĐBHĐND theo quy định của pháp luật. Yêu cầu của nguyên tắc này là Nhà nước phải bảo đảm để cuộc BC thực sự trở thành một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền BC của mình, bảo đảm tính dân chủ, công khai và sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.
Bình đẳng trong BC nhằm bảo đảm tính khách quan, không thiên vị để mọi công dân đều có khả năng như nhau tham gia BC, nghiêm cấm mọi sự phân biệt dưới bất cứ hình thức nào. Nguyên tắc bình đẳng được pháp luật quy định trong việc thực hiện quyền BC và ứng cử của công dân. Nguyên tắc này thể hiện: Mỗi công dân chỉ được ghi tên vào một danh sách cử tri (CT) ở nơi mình thường trú hoặc tạm trú; mỗi CT chỉ được bỏ một phiếu bầu; giá trị phiếu bầu của mọi CT như nhau mà không có sự phân biệt; mỗi người chỉ được ghi tên ứng cử ở một đơn vị BC.
Nguyên tắc bình đẳng còn đòi hỏi phải có sự phân bổ hợp lý cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử ĐBQH, ĐBHĐND các cấp, số đại biểu được bầu ở từng địa phương, bảo đảm tiếng nói đại diện của các vùng, miền, địa phương, các tầng lớp xã hội, các dân tộc thiểu số và phụ nữ phải có tỷ lệ đại biểu thích đáng trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
Nguyên tắc trực tiếp thể hiện ở việc CT trực tiếp đi BC, tự bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu để lựa chọn người đủ tín nhiệm vào cơ quan quyền lực nhà nước. CT không được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay hoặc bầu bằng cách gửi thư. Trường hợp CT không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của CT. Trường hợp CT vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.Trong trường hợp CT ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì Tổ BC mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của CT để CT nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử. Đối với CT là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc CT là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để CT nhận phiếu bầu và thực hiện việc BC.
Nguyên tắc bỏ phiếu kín nhằm đảm bảo khách quan trong việc lựa chọn của CT mà không bị tác động bởi những điều kiện và yếu tố bên ngoài. Phiếu bầu của CT được bảo đảm bí mật, khi CT viết phiếu bầu không ai được đến gần, kể cả cán bộ, nhân viên các tổ chức phụ trách BC; không ai được biết và can thiệp vào việc viết phiếu bầu của CT; CT viết phiếu bầu trong buồng kín và tự bỏ phiếu vào thùng phiếu.
NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.