Thứ bảy Ngày 26 Tháng 09 Năm 2020, 12:28:08

Đảng bộ Quân khu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng: 23/01/2020

QK2 – Năm 2020, tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện trọng đại có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung và Đảng bộ Quân khu 2 nói riêng. Nhìn lại chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII đến nay có thể khẳng định, toàn Đảng bộ đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành xuất sắc hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn mà Nghị quyết Đại hội đề ra.

Các đại biểu tham dự tọa đàm “Quân khu 2 đinh ninh lời Bác dạy” – Một trong những hoạt động tiêu biểu của LLVT Quân khu nhiệm kỳ 2015- 2020.

Trong suốt chặng đường từ 2015 đến nay, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội, Đảng ủy Quân khu đã bám sát nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các khâu đột phá, tập trung vào khâu then chốt, nhiệm vụ quan trọng, từng bước duy trì và nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu; xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền QPTD vững chắc, xây dựng KVPT, củng cố thế trận lòng dân vững mạnh từ cơ sở; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội.

Điểm nổi bật của Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ qua là: Đã động viên LLVT Quân khu phát huy tinh thần tích cực, chủ động đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật và xây dựng đơn vị VMTD. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình ANCT, nhất là trên tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm, chủ động phát hiện, tham mưu, đề xuất, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng.

Thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu về thực hiện 3 khâu đột phá, các cấp trong Quân khu đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện. Nhiều đơn vị đạt tiêu chuẩn đơn vị huấn luyện giỏi được khen thưởng. Tổ chức và tham gia hàng trăm kỳ hội thi, hội thao các cấp, các ngành đều đạt thành tích cao; gắn huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật với diễn tập chỉ huy cơ quan, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, diễn tập thực hành động viên quân nhân dự bị có bắn đạn thật an toàn, sát thực tế chiến đấu. Chỉ đạo và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; diễn tập phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống cháy rừng và bảo vệ rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các cấp đạt giỏi, hiệu quả, an toàn. Gắn đầu tư xây dựng các công trình phục vụ diễn tập với phát triển kinh tế – xã hội, giáo dục quốc phòng, an ninh. Xây dựng, luyện tập thành thục các phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị trọng đại. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, kịp thời tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa xảy ra tại các tỉnh trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng chiến sĩ nhập ngũ, gắn với tạo nguồn cán bộ cơ sở ở địa phương. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và giáo dục quốc phòng toàn dân được đẩy mạnh, nhận thức được nâng lên, “thế trận lòng dân” không ngừng được củng cố, tăng cường.

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ Quân khu; củng cố, xây dựng tiềm lực, thế trận, nhất là hệ thống các công trình chiến đấu, thao trường huấn luyện, diễn tập, căn cứ hậu cần, kỹ thuật trong khu vực phòng thủ.

Hoạt động đối ngoại quân sự ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Thông qua hoạt động trao đổi đoàn, giao ban định kỳ, kết nghĩa, phối hợp phòng chống tội phạm, xử lý các vấn đề nảy sinh trên tuyến biên giới, tổ chức tuần tra song phương, trao đổi thông tin; giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc; giúp đỡ các đơn vị quân đội và nhân dân các tỉnh Bắc Lào xây dựng cơ sở chính trị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển bền vững.

Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; từng bước nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần trong KVPT. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, bệnh dịch diễn biến phức tạp, ngành hậu cần vẫn chủ động duy trì nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Quản lý, sử dụng tài chính đúng Luật Ngân sách và quy chế lãnh đạo công tác tài chính, chi tiêu đúng mục đích, thực hành tiết kiệm, thanh quyết toán kịp thời, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 382 của Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới”, gắn với đẩy mạnh nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp chế độ công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhiều đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trong hoạt động thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của trên; coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị; triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương; tích cực thực hiện “tự soi, tự sửa”, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế; không có cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, nội bộ đoàn kết, thống nhất; quan tâm phát triển, quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn gắn với bồi dưỡng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện và sự phát triển của tình hình nhiệm vụ. Hàng năm có trên 95% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 95,9% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Gắn thực hiện Quy định của Ban chấp hành Trung ương về “trách nhiệm nêu gương” với thực hiện Chỉ thị 53 về nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu với nhiều biện pháp thiết thực, cụ thể.

Các chủ trương, giải pháp về công tác cán bộ được quán triệt, triển khai đồng bộ, bảo đảm số lượng, chất lượng. Thực hiện nghiêm quy chế công tác cán bộ, quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chỉ huy quản lý các cấp, sắp xếp đủ cán bộ cho đơn vị đủ quân, biên giới. Chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn cán bộ chủ trì các cấp; thực hiện tốt công tác luân chuyển, đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt và chính sách cán bộ; giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu, số dư, số thiếu theo chức danh; giữ vững tỷ lệ cán bộ người dân tộc ít người…

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật được triển khai thực hiện theo đúng quy định Điều lệ Đảng và kế hoạch kiểm tra, giám sát theo nhiệm kỳ đại hội đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu thực hiện tốt quy chế phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh kiểm tra, giám sát Đảng ủy Quân sự tỉnh theo kế hoạch; tập trung nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chấp hành nguyên tắc, các quy chế, quy định, giải quyết các vấn đề có lý, có tình, công tâm, chính xác, kịp thời, nâng cao uy tín và trách nhiệm tổ chức đảng, đảng viên.

Xuân Canh Tý 2020 này cũng là dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT Quân khu ra sức thi đua hoàn thành những nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX. Mùa Xuân về mang khí thế và niềm tin mới. Những thành tích và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay mang tính bền vững, tạo cơ sở, tiền đề quan trọng động viên, thúc đẩy LLVT Quân khu không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mọi cán bộ đảng viên, chiến sĩ đoàn kết một lòng, quyết tâm giành thành tích xuất sắc dâng lên Đảng quang vinh, chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng TRỊNH VĂN QUYẾT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *