Thứ sáu Ngày 14 Tháng 06 Năm 2024, 01:04:50

Chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với các đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày đăng: 29/12/2015

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 124/2015/TT-BQP ngày 09/11/2015 (Thông tư 124/2015) hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với các đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN). Đây là bước cụ thể hoá, thi hành Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động.
Thông tư 124/2015 gồm 12 điều, hướng dẫn cụ thể về đối tượng áp dụng; điều kiện, nguyên tắc, mức bồi thường, trợ cấp; hồ sơ, quy trình và thời gian giải quyết chế độ, chính sách; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Quân đội trong việc tổ chức thực hiện.
Theo đó, việc bồi thường, trợ cấp đối với NLĐ bị TNLĐ được thực hiện từng lần. TNLĐ xảy ra lần nào thực hiện bồi thường lần đó, không cộng dồn các vụ tai nạn đã xảy ra từ các lần trước đó. Việc bồi thường đối với NLĐ bị BNN được thực hiện từng lần: Lần thứ nhất căn cứ vào mức (%) SGKNLĐ (tỷ lệ tổn thương cơ thể) trong lần khám đầu; Từ lần thứ hai trở đi căn cứ vào mức (%) SGKNLĐ tăng lên để bồi thường phần chênh lệch mức (%) SGKNLĐ so với kết quả giám định lần trước liền kề.
Mức bồi thường đối với người bị TNLĐ, BNN được tính ít nhất bằng 30 tháng tiền lương đối với NLĐ bị SGKNLĐ từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân NLĐ khi NLĐ bị chết do TNLĐ, BNN; ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương đối với người bị SGKNLĐ từ 5% đến 10%; nếu bị SGKNLĐ từ 11% đến 80% thì cứ tăng 1% sẽ được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương.
Mức trợ cấp đối với NLĐ bị SGKNLĐ từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân NLĐ khi NLĐ bị chết do TNLĐ ít nhất bằng 12 tháng tiền lương; đối với người bị SGKNLĐ từ 5% đến 10% ít nhất bằng 0,6 tháng tiền lương; trong trường hợp NLĐ bị SGKNLĐ từ 11% đến 80% thì mức trợ cấp được xác định trên cơ sở mức bồi thường cho NLĐ bị SGKNLĐ từ trên 10% trở lên nhân với hệ số bồi thường khi SGKNLĐ tăng 1% (cứ tăng 1% sẽ được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương).
Căn cứ tính tiền bồi thường hoặc trợ TNLĐ, BNN là tiền lương được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi TNLĐ xảy ra hoặc trước khi bị BNN. Nếu thời gian làm việc, học nghề, tập nghề, thử việc, tập sự không đủ 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ tính tiền bồi thường, trợ cấp là tiền lương được tính bình quân của các tháng trước liền kề thời điểm xảy ra TNLĐ, thời điểm xác định bị BNN.
Đối với NLĐ tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải thanh toán chi phí y tế đồng thời chi trả những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả từ sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho NLĐ bị TNLĐ, BNN.
Theo Thông tư 124/2015, NSDLĐ các cấp chịu trách nhiệm lập hồ sơ, thủ tục truy trả chế độ cho đối tượng theo quy định. Đối với cơ quan, đơn vị thuộc khối dự toán nguồn kinh phí bồi thường, trợ cấp, chi phí y tế cho NLĐ bị TNLĐ, BNN được tính vào kinh phí thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn vị; quyết toán theo hướng dẫn của Cục Tài chính Bộ Quốc phòng. Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập nguồn kinh phí bồi thường, trợ cấp, chi phí y tế cho NLĐ bị TNLĐ, BNN được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập. Các đối tượng được bồi thường, trợ cấp TNLĐ, BNN theo Thông tư này vẫn được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về TNLĐ, BNN (nếu có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) theo quy định hiện hành.
Thông tư 124/2015 cũng nêu rõ: Ngoài các trường hợp NLĐ thuộc diện bị TNLĐ theo quy định của pháp luật thì các trường hợp NLĐ bị tai nạn khi thực hiện nhiệm vụ hoặc tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động ở ngoài phạm vi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nếu do lỗi của người khác (không phải là bản thân NLĐ bị tai nạn) gây ra hoặc không xác định được người gây ra tai nạn, thì NSDLĐ vẫn phải bồi thường cho NLĐ theo quy định.
Trường hợp NSDLĐ đã mua bảo hiểm tai nạn cho người bị TNLĐ tại các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, thì người bị TNLĐ được hưởng các khoản chi trả bồi thường, trợ cấp theo hợp đồng đã ký với đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm. Nếu số tiền mà đơn vị kinh doanh dịch vụ bảo hiểm trả cho người bị TNLĐ thấp hơn mức quy định, thì người NSDLĐ phải trả phần còn thiếu để tổng số tiền người bị TNLĐ hoặc thân nhân của người bị TNLĐ nhận được ít nhất bằng mức bồi thường, trợ cấp được quy định tại Thông tư này.
Bộ Quốc phòng khuyến khích NSDLĐ chi trả chi phí y tế cho những trường hợp NLĐ bị tai nạn, bệnh tật khác có liên quan đến lao động; khuyến khích thực hiện bồi thường, trợ cấp cho NLĐ bị TNLĐ, BNN ở mức cao hơn mức quy định tại Thông tư này.
Thông tư 124/2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2015 (các chế độ, chính sách hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/7/2013) thay thế Thông tư số 14/2004/TT-BQP ngày 16/02/2004 của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với quân nhân, công chức, công nhân viên quốc phòng và lao động hợp đồng làm việc trong Quân đội bị TNLĐ, BNN.
NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.