Thứ hai Ngày 25 Tháng 01 Năm 2021, 10:59:07

Tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên

Ngày đăng: 09/06/2020

QK2 – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 20-5-2020 về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng dự bị động viên (DBĐV) năm 2019.

Theo đó, Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng DBĐV năm 2019 được triển khai từ năm 2020  đến năm 2021 ở các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang và nhân dân trên phạm vi cả nước.

Huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự cho lực lượng dự bị động viên.

Mục tiêu chung của Đề án giúp cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân nắm vững đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng, huy động lực lượng DBĐV; nắm vững những vấn đề cơ bản của Luật Lực lượng DBĐV, làm chuyển biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên,  lực lượng vũ trang và nhân dân đối với chiến lược xây dựng Lực lượng DBĐV hùng hậu, có chất lượng cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong quý IV năm nay hoàn thành việc biên tập, phát hành tài liệu phục vụ cho tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng DBĐV; bắt đầu tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng DBĐV trên phạm vi cả nước, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác; tổ chức tập huấn Luật Lực lượng DBĐV cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đội ngũ cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh.

Quý I và quý II năm 2021, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng DBĐV cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân.

Về nội dung của Đề án, biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Lực lượng DBDV; tập huấn cán bộ; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động khác.

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *