Thứ năm Ngày 02 Tháng 04 Năm 2020, 07:48:30

Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng thủ dân sự

Ngày đăng: 15/11/2019

QK2 – Phòng thủ dân sự (PTDS) là bộ phận của phòng thủ đất nước được quy định tại Điều 13, Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và được cụ thể hóa tại Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ (NĐ02/2019) về công tác PTDS.

Nhằm triển khai đồng bộ, toàn diện và cụ thể hóa các quy định pháp luật về PTDS, Thủ tướng Chính phủ vừa ký bàn hành Kế hoạch triển khai thực hiện NĐ02/2019, làm cơ sở để các bộ, ngành, địa phương quán triệt triển khai thực hiện Nghị định kịp thời, hiệu quả.

Nội dung của Kế hoạch gồm: Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản liên quan để thực hiện NĐ02/2019; kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm PTDS từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, xây dựng Chiến lược Quốc gia PTDS; Kế hoạch PTDS các cấp phù hợp với các dạng chiến tranh, thảm họa cơ bản. Đồng thời, đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống công trình PTDS; sản xuất, mua sắm trang thiết bị PTDS; xây dựng hệ thống kết nối dự báo, cảnh báo, thông báo, báo động thông tin PTDS bảo đảm hoạt động thường xuyên và dự trữ cho các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm tại các khu vực, sẵn sàng ứng phó, khắc phục hiệu quả.

Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức thực hiện tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập; sơ kết, tổng kết, kiểm tra, thanh tra thực hiện PTDS.

Theo đó, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các kế hoạch ứng phó thảm họa động đất, sóng thần, thảm họa tràn dầu…Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng kế hoạch ứng phó thảm họa bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất và các sự cố khác do thiên nhiên gây ra…

NGÔ VĂN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *