Thứ ba Ngày 24 Tháng 11 Năm 2020, 05:31:56

Quân đội và Công an luôn đoàn kết, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ

Ngày đăng: 17/08/2020

QK2 – Quân đội và Công an là lực lượng vũ trang (LLVT) cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sự đoàn kết, phối hợp giữa Công an nhân dân (CAND) và Quân đội nhân dân (QĐND) đã trở thành truyền thống, là yêu cầu khách quan của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội (TTATXH). Tuy nhiên, gần đây, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách chia rẽ, phá hoại tình cảm, mối quan hệ tốt đẹp giữa Quân đội và Công an.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của Bộ Công an năm 2019 tặng Công an tỉnh Phú Thọ.

Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Thế nhưng gần đây, một số đối tượng chống phá cho rằng việc quân đội tham gia phối hợp với công an bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH là không đúng chức năng, nhiệm vụ của quân đội, đặc biệt, họ còn kích động, tạo ra mâu thuẫn giữa hai lực lượng thông qua việc so sánh vấn đề phong quân hàm cấp tướng… Họ kêu gọi “phi chính trị” quân đội và công an, hai lực lượng này phải tách rời sự lãnh đạo của Đảng, không được “trung với Đảng”, mà phải quay về là lực lượng thuần túy phục vụ nhân dân. Họ yêu cầu bỏ nội dung LLVT tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, được ghi trong Điều 65 Hiến pháp năm 2013… Có thể khẳng định, đó là những chiêu trò thâm độc nhằm phá hoại mối quan hệ khăng khít, gắn bó giữa QĐND và CAND.

Sinh thời, Bác Hồ từng nhiều lần căn dặn hai lực lượng quân đội và công an về sự đoàn kết, phối hợp công tác. Ngày 11/3/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai, lúc đó là Giám đốc Công an khu 12. Bức thư với những lời căn dặn về tư cách người công an cách mệnh đã nhắc đến việc công an phải phối hợp chặt chẽ với quân đội. Bác viết: “Mỗi công an viên đóng chỗ nào thì cần dạy cho dân quân, tự vệ nơi đó cách điều tra, xét giấy, phòng gian…”. Hơn 10 năm sau, tại buổi lễ thành lập lực lượng CAND vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng), ngày 3/3/1959, Bác Hồ đến dự, giao nhiệm vụ và khẳng định: “Thành lập được lực lượng Công an nhân dân vũ trang là một thành công về đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa bộ đội và công an”. Tại buổi lễ này, Bác còn có phát biểu về truyền thống gắn bó giữa hai lực lượng: “Công an và quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ, của vô sản chuyên chính. Vì vậy, càng phải đoàn kết chặt chẽ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ra sức phát triển ưu điểm, khắc phục những tư tưởng không đúng… Công an nhân dân vũ trang hay là quân đội cũng thế, phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới. Nhất định phải như thế”.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, suốt 75 năm qua QĐND và CAND  luôn kề vai sát cánh, đoàn kết gắn bó vì nhiệm vụ chung, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng.

Ngay từ khi lực lượng CAND mới ra đời (19/8/1945), CAND đã phối hợp chặt chẽ với QĐND chống thù trong, giặc ngoài, chống phản cách mạng, bảo vệ thành công thành quả của Cách mạng Tháng Tám. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, sự phối hợp đoàn kết chiến đấu giữa hai lực lượng càng thêm chặt chẽ, nhất là cùng tham gia phá tan âm mưu của địch cưỡng ép đồng bào miền Bắc di cư vào Nam; tiến công truy quét, tiêu diệt các toán thổ phỉ, biệt kích, thám báo trên các vùng Đông Bắc, Tây Bắc Tổ quốc… Trong các chiến dịch lớn, lực lượng an ninh cùng lực lượng quân đội bảo vệ tuyệt đối an toàn các sở chỉ huy, làm thất bại hoàn toàn các hoạt động gián điệp, các chiêu trò chiến tranh tâm lý, chiêu hồi của địch…

Trong giai đoạn xây dựng đất nước, quan hệ đoàn kết, phối hợp công tác giữa hai lực lượng tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, được thể chế hóa bằng chính sách, pháp luật của Nhà nước và nâng lên một tầm cao mới. Năm 2003, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Quốc phòng tham mưu với Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 107/QĐ-TTg, ngày 2/6/2003 về “Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH trong tình hình mới”. Sau đó, hai bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2010/NĐ-CP về Phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ, quy định gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, đặc biệt là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (năm 2008) về "Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Luật Công an nhân dân, Luật An ninh quốc gia, Luật Quốc phòng, Luật Biên giới quốc gia và Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Cán bộ Ban CHQS huyện Sốp Cộp phối hợp với Công an huyện giúp dân xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp (Sơn La) cấy lúa giống mới.

Trong đó, Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI nhấn mạnh: “Tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân và các ngành, các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Luật Quốc phòng năm 2005 xác định: “Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, TTATXH có trách nhiệm phối hợp với Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ thực hiện nhiệm vụ quốc phòng”. Luật Công an nhân dân năm 2014 quy định: “Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và xây dựng Công an nhân dân”. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng nhấn mạnh: “Bố trí thế trận quốc phòng, an ninh phù hợp với tình hình mới. Gắn kết quốc phòng với an ninh. Kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế trên từng địa bàn lãnh thổ, trong công tác quy hoạch, kế hoạch và các chương trình, dự án”. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “…phải tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch không ngừng thay đổi thủ đoạn, phương thức chống phá cách mạng Việt Nam trong đó phi vũ trang là chủ yếu, khủng bố từ nước ngoài, thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” kết hợp thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong… Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày nay đặt ra nhiều đòi hỏi cấp thiết phải bảo vệ từ xa, tác chiến không chỉ trên các lĩnh vực trên bộ, trên không, trên biển mà cả trên không gian mạng và đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa. Các thủ đoạn lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, tạo ra những “điểm nóng” kinh tế – xã hội để biến thành những sự kiện chính trị nhạy cảm… càng đòi hỏi QĐND và CAND phải kề vai sát cánh hơn nữa. Việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH trong các mặt công tác là đòi hỏi tất yếu khách quan, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

BÁO QUÂN KHU 2

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *