Thứ tư Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024, 12:30:07

Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh

Ngày đăng: 25/12/2023

QK2 – Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 05/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP &AN) thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có hiệu lực thi hành từ ngày ký, có phạm vi, đối tượng áp dụng gồm: Các nhà trường Quân đội; trường cao đẳng, trường đại học, đại học vùng, đại học quốc gia, học viện trên phạm vi toàn quốc; các trung tâm GDQP&AN đã được quy hoạch, có quyết định thành lập trước năm 2021; các trường cao đẳng, trường đại học, đại học vùng, học viện ngoài Quân đội có quỹ đất xây dựng trung tâm GDQP&AN, có khoa GDQP&AN đang hoạt động hiệu quả, đáp ứng các điều kiện đào tạo môn học GDQP&AN.

Học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ) học tập, trải nghiệm tại Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Hùng Vương.

Theo đó, quy hoạch hệ thống trung tâm GDQP&AN được thực hiện đúng quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân của Đảng; bảo đảm sự phù hợp, thống nhất với các luật có liên quan, đặc biệt là các quy định của Luật GDQP&AN, Luật Quốc phòng, Luật An ninh Quốc gia, Lụật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp; đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong quản lý nhà nước về quy hoạch; phân cấp, phân quyền hợp lý giữa các bộ, ngành, địa phương, nhà trường trong lĩnh vực GDQP&AN cho sinh viên; phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, hệ thống nhà trường Quân đội, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm, mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước và hiệu quả hoạt động của Hội đồng, Cơ quan thường trực và thành viên Hội đồng GDQP&AN các cấp; nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện công tác GDQP&AN cho học sinh, sinh viên; phát triển hệ thống trung tâm GDQP&AN theo hướng mở, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nguồn lực, khả năng đầu tư của ngân sách nhà nước và khả năng huy động nguồn lực của xã hội trong từng giai đoạn; phân bố hợp lý theo nhu cầu đào tạo sinh viên của từng vùng kinh tế – xã hội; thực hiện hiệu quả liên kết vùng và liên kết giữa các trung tâm; sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển hệ thống trung tâm GDQP&AN đồng bộ, hiện đại, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt là các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong xây dựng, quản lý, tổ chức giảng dạy của hệ thống trung tâm GDQP&AN; ưu tiên phát triển, đầu tư, nâng cấp trung tâm GDQP&AN của các trường đã bố trí quỹ đất riêng để xây dựng nhà ở (ký túc xá), nhà ăn, giảng đường, thao trường, bãi tập phục vụ học môn GDQP&AN và các trung tâm GDQP&AN nhà trường Quân đội để tiết kiệm chi phí đầu tư mới hệ thống thao trường huấn luyện.

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.