Thứ năm Ngày 27 Tháng 01 Năm 2022, 04:01:22

Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021: Khơi dậy khát vọng dân tộc

Ngày đăng: 24/11/2021

QK2 – Ngày này đúng 75 năm trước, ngày 24/11/1946,  Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội. Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong công cuộc kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề cùng phải chú ý đến, cùng phải coi trọng ngang nhau: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa…

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật quần chúng của Sư đoàn 316.

Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai, ngày 16-7-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thư gửi động viên và kêu gọi tri thức, các nhà hoạt động văn hoá văn nghệ tích cực tham gia đóng góp cho sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, trong phong trào thi đua ái quốc của toàn dân tộc. Người chỉ rõ “Nhiệm vụ của văn hoá chẳng những để cổ động tinh thần và lực lượng kháng chiến kiến quốc của nhân dân, mà còn phải nêu rõ những thành tích kháng chiến kiến quốc vĩ đại của ta cho thế giới biết. Các nhà văn hoá ta phải có những tác phẩm xứng đáng chẳng những để biểu dương sự nghiệp kháng chiến kiến quốc bây giờ mà còn để lưu truyền những gương mẫu oanh liệt kháng chiến kiến quốc cho con cháu đời sau”.

Hội nghị toàn quốc về văn hóa năm 2021 diễn ra hôm nay, ngày 24/11, đúng 75 năm sau ngày Hội nghị về văn hóa toàn quốc lần thứ nhất diễn ra.

Nội dung trọng tâm xuyên suốt của hội nghị là dẫn luận, hệ thống lại các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa. Sau khi nhìn lại những thành tựu, tồn tại qua 35 năm đổi mới, các cơ quan sẽ rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới trên trục xuyên suốt là phát triển văn hóa, con người Việt Nam; trong đó, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam là một trong những nhiệm vụ lớn; khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, người dân có thu nhập cao thì việc huy động sức mạnh, sức sáng tạo của mọi nguồn lực, trong đó nguồn lực văn hóa, con người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hội nghị có 600 đại biểu sẽ tham dự tại hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) và được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu các ngành, địa phương, cơ sở trên toàn quốc.

PV

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *