Thứ hai Ngày 05 Tháng 12 Năm 2022, 02:20:03

Xây dựng ý thức tự giác chấp hành kỷ luật cho quân nhân

Ngày đăng: 15/08/2022

QK2 – Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội; là điều kiện bảo đảm cho quân đội luôn có sự tập trung thống nhất cao về ý chí và hành động, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

 Hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, đòi hỏi quân đội ta phải tiến hành giải pháp đồng bộ, mà một trong những nội dung ấy là tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện kỷ luật cho quân nhân nói chung, nhất là đội ngũ quân nhân có tuổi đời còn trẻ. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận quân nhân trẻ ý thức tự giác còn thấp, còn tự do, tuỳ tiện, chấp hành kỷ luật không nghiêm, chất lượng công tác còn chưa cao.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế trên, song chủ yếu vẫn là do những nguyên nhân chủ quan, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo giáo dục, rèn luyện, duy trì kỷ luật của một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị chưa chặt chẽ. Công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật và các mối quan hệ của quân nhân có thời điểm còn chưa tốt. Phương pháp giáo dục, quán triệt chưa hiệu quả, kiểm tra thiếu sâu sát; chưa chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những tác động tiêu cực, tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị. Trình độ hiểu biết pháp luật, kỷ luật quân đội của một bộ phận quân nhân còn hạn chế; nhận thức, ý thức tự giác rèn luyện, chấp hành kỷ luật chưa cao…

Để hạn chế được thực trạng nêu trên, thiết nghĩ, cần sự vào cuộc của tất cả các cấp, các tổ chức; phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của các cấp trong công tác giáo dục, rèn luyện kỷ luật cho đội ngũ quân nhân gắn với xây dựng đơn vị chính quy, quản lý, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp trong sinh hoạt; luôn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, rèn luyện kỷ luật phù hợp với từng đối tượng quân nhân, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, mỗi quân nhân luôn nêu cao tính tích cực, chủ động tự học tập, tự rèn luyện, ra sức phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sống có lý tưởng cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý chí quyết tâm sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cao; kỷ luật nghiêm minh; có ý thức tập thể, dân chủ, đoàn kết, giải quyết tốt các mối quan hệ. Đồng thời, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ mọi mặt, chuyên môn nghiệp vụ giỏi; tích tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú ở đơn vị.

GIA NGỌC

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.