Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2024, 02:00:24

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Quân sự tỉnh Lai Châu

Ngày đăng: 28/02/2022

QK2 – Là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh (QP-AN), bên cạnh những thuận lợi, Lai Châu còn gặp nhiều khó khăn về địa hình chia cắt, thiên tai diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch thường xuyên đẩy mạnh hoạt động “Diễn biến hòa bình”; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ. Thực tế đó, đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ đối với lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh ngày càng cao. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định vấn đề có ý nghĩa then chốt là phải tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và Bộ CHQS tỉnh cùng các sở ngành tỉnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng ở địa phương.

Năm 2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác quân sự, quốc phòng (QS-QP) và công tác xây dựng Đảng; chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung chăm lo, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, củng cố nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững chắc, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác xây dựng Đảng; trọng tâm là Nghị quyết số 26 ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, tập trung kiện toàn về tổ chức; chấn chỉnh nề nếp hoạt động, đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong công tác, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với xây dụng tổ chức cơ sở đảng TSVM với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng đội ngũ cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp; đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Thực hiện chủ trương trên, Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo cấp ủy các cấp duy trì thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đánh giá thực trạng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ QS-QP; chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ bí thư, cấp ủy, người chỉ huy các cấp về vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, chỉ thị của các cấp ủy đảng về trách nhiệm nêu gương, trọng tâm là Chỉ thị số 53, ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu “Về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu”. Tích cực đề cao dân chủ, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện; đồng thời phân công, phân nhiệm chặt chẽ; thường xuyên làm tốt tự phê bình và phê bình, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình điểm, các điển hình, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện.

Vấn đề được Đảng ủy đặc biệt quan tâm trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng là nâng cao năng lực lãnh đạo, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của các cấp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị. Để thực hiện tốt vấn đề này, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nắm chắc tình hình đội ngũ cấp ủy viên ở cơ sở, có kế hoạch kiện toàn, bổ sung, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ cấp ủy, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy trong Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, cấp trên giám sát cấp dưới, tổ chức đảng giám sát cán bộ, đảng viên, đồng thời tạo điều kiện để quần chúng tham gia giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng thường xuyên được cấp ủy các cấp quan tâm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở các cơ sở. Hằng năm có trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 94% tổ chức đảng đạt TSVM; nhiều năm liền, Đảng bộ Quân sự tỉnh được Tỉnh ủy công nhận đạt trong sạch, vững mạnh.

Từ những chủ trương, giải pháp tích cực, đồng bộ đã tạo cơ sở quan trọng về chính trị, tư tưởng và tổ chức để Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực trong công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đơn vị VMTD, hoàn thành tốt nhiệm vụ QS-QP trong tình hình mới.

Đại tá THÀO A PINH, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.