Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 03:41:06

Xây dựng Đoàn vững mạnh, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày đăng: 11/12/2017

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, các thế hệ thanh niên Việt Nam (TNVN) luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Được Đảng và Bác Hồ kính yêu sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện, Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đoàn kết, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia các phong trào hành động cách mạng.

Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, các thế hệ TNVN không ngừng phấn đấu vượt mọi khó khăn, thử thách, xung kích trong phát triển kinh tế-xã hội, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức đoàn. Các cấp bộ đoàn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), coi trọng giáo dục và tự giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi (TTN); từ đó, hướng mỗi cán bộ, đoàn viên, TTN xác định giá trị, tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử với bản thân và cộng đồng.

Tuổi trẻ phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội với các em nhỏ Trường Tiểu học nội trú Thài Phìn Tủng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Trường.

Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” tiếp tục có bước phát triển mới. Các cấp bộ đoàn đảm nhận, thực hiện được hơn 455.000 công trình, phần việc thanh niên, hơn 2.200 dự án trong các lĩnh vực, mang lại giá trị kinh tế-xã hội cao. Đã có hơn 16 triệu lượt ĐVTN tham gia Phong trào “Thanh niên tình nguyện” do tổ chức đoàn phát động; gần 500.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường; hơn 8 triệu lượt thanh niên, học sinh được tư vấn, hướng nghiệp; hơn 420.000 thanh niên được dạy nghề; hơn 2 triệu thanh niên được giới thiệu việc làm. Các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, đồng hành với thanh niên công nhân được tăng cường, bước đầu hỗ trợ được một bộ phận thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện tốt phương châm “Chất lượng cơ sở là trọng tâm; cán bộ là then chốt; đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu”, tổ chức đoàn không ngừng được xây dựng, củng cố, phát triển với hơn 5 triệu đoàn viên mới được kết nạp; toàn Đoàn có hơn 6,4 triệu đoàn viên. Nội dung, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng phong phú, có nhiều đổi mới, hướng tới nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Hiện nay, tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt hơn 53%. Trong 5 năm qua, toàn Đoàn đã giới thiệu hơn 1,1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó hơn 650.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng, chiếm 66,1% tổng số đảng viên mới kết nạp; gần 11.400 cán bộ đoàn trúng cử vào cấp ủy đảng cùng cấp nhiệm kỳ 2015-2020, gần 10.000 cán bộ đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được triển khai với nhiều giải pháp tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, phát huy trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN. Hiện nay, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có gần 7,8 triệu đội viên. Công tác quốc tế thanh niên tiếp tục được mở rộng, đổi mới, có bước phát triển về chiều sâu, chất lượng được nâng lên.

Trong 5 năm qua, bám sát Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng, với sự nỗ lực cố gắng của đông đảo ĐVTN và các cấp bộ đoàn, công tác đoàn và phong trào TTN đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp TNVN thời kỳ mới. Những kết quả đó tiếp tục là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế, yếu kém trong công tác đoàn và phong trào TTN, như: Các hoạt động giáo dục TTN nhiều nơi còn hình thức, chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn, đặc điểm phát triển và sự biến động của tình hình TTN. Công tác quản lý đoàn viên còn lỏng lẻo. Chất lượng sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư còn yếu. Đoàn chưa kịp thời trong nghiên cứu, đề xuất giải pháp để khắc phục, giải quyết các vấn đề xã hội trong TTN…

5 năm tới, bám sát tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; mục tiêu, phương hướng mà Đại hội XII của Đảng đã xác định, cùng với những vấn đề của TNVN trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, mục tiêu công tác đoàn và phong trào TTN giai đoạn 2017-2022 được xác định là: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, với tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, trong nhiệm kỳ tới, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tập trung triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho TTN; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng tuyên truyền, giáo dục thanh niên sống có lý tưởng cách mạng, có niềm tin và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Hai là, tổ chức các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp bộ đoàn phát huy thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù.

Ba là, triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Bốn là, xác định xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước, tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đoàn các cấp trong phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Năm là, mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để ĐVTN chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Sáu là, xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, trong đó chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là đột phá. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn, trọng tâm là tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư. Tích cực, chủ động, thường xuyên tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Tự hào truyền thống hơn 86 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam sẽ phát huy tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

(Theo QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

go top