Thứ tư Ngày 24 Tháng 04 Năm 2024, 01:03:23

Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh Lai Châu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ

Ngày đăng: 12/02/2024

QK2 – Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, trực tiếp là Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh, trong năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lai Châu luôn chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; coi đây là khâu then chốt, nhân tố quyết định để tham mưu, lãnh đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng KVPT, nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, biên giới của Tổ quốc.

Đại tá Thào A Pinh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam. Ảnh: THẾ THÀNH

 

Năm 2023, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh Lai Châu coi trọng, đổi mới với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong LLVT tỉnh luôn kiên định vững vàng và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng vào thực tiễn xây dựng và hoạt động của LLVT tỉnh; quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối chính trị, quân sự của Đảng; giữ vững và chấp hành nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu về chính trị; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên kiên định vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

ĐUQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu về công tác xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp. Trong hoạt động lãnh đạo đã kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với tổ chức, cán bộ, trong đó công tác tư tưởng luôn được chú trọng và đi trước một bước; nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc; hệ thống các quy chế, quy định được xây dựng, bổ sung, nhất là các mặt công tác trọng yếu, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng được giữ vững; phương pháp, phong cách lãnh đạo luôn được đổi mới, đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, sát cơ sở; phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì và cấp ủy viên các cấp thường xuyên được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao; đoàn kết nội bộ được tăng cường… Công tác cán bộ được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong LLVT tỉnh. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được tiến hành nền nếp, có hiệu quả. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên được chú trọng… Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn có bản lĩnh vững vàng, kiên định, có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, trình độ tốt; thể hiện vai trò tiền phong, gương mẫu, là hạt nhân lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

ĐUQS, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy – UBND tỉnh chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP); đồng thời cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực để lãnh đạo LLVT tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao (SSCĐ), hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: ĐUQS, Bộ CHQS tỉnh luôn quán triệt, chấp hành nghiêm và thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương về QS,QP; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, liên hoàn; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu và xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo công tác QS,QP địa phương. Bên cạnh đó, chỉ đạo LLVT thực hiện nghiêm túc chế độ SSCĐ, phối hợp tốt giữa quân sự, công an, biên phòng trong công tác nắm, quản lý tình hình. Quán triệt thực hiện nghiêm các quyết định về tổ chức biên chế, xây dựng lực lượng, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham mưu sắp xếp các chức danh theo đúng biểu biên chế, thường xuyên bảo đảm đủ 100% quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ. Lực lượng thường trực thường xuyên được củng cố, kiện toàn về số lượng theo biên chế, bảo đảm chất lượng, thực sự là lực lượng nòng cốt trong tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng dự bị động viên (DBĐV), dân quân tự vệ (DQTV) được quan tâm xây dựng theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, số lượng hợp lý, chất lượng cao. Thường xuyên rà soát, kiện toàn đơn vị DQTV, chú trọng xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp bảo đảm cơ cấu hợp lý, chất lượng cao; dân quân cơ động cấp huyện, cấp xã được trang bị đầy đủ vũ khí, công cụ hỗ trợ, tổ chức luyện tập thành thục theo các phương án, bảo đảm đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã được đào tạo cơ bản, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Công tác đăng ký, quản lý nguồn DBĐV, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân được thực hiện chặt chẽ, chất lượng. Cơ quan quân sự các cấp đã xếp nguồn DBĐV 100% đầu mối đơn vị. Tổ chức tốt việc phúc tra, kiểm tra sẵn sàng động viên, huấn luyện, diễn tập đều hoàn thành 100% theo chỉ tiêu được giao.

Công tác huấn luyện được chỉ đạo thực hiện đổi mới, bảo đảm “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ nền nếp huấn luyện, kịp thời khắc phục những khâu yếu, mặt yếu. Quân số huấn luyện đạt trên 98,9%, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi. Trong huấn luyện, gắn nâng cao chất lượng huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, chấp hành điều lệnh, pháp luật, nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”. Nội dung, phương pháp huấn luyện có nhiều đổi mới, sáng tạo, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện, diễn tập với hội thi, hội thao, vì vậy chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao. Năm 2023, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Tân Uyên, Phong Thổ; diễn tập Ứng phó bão lụt – TKCN huyện Nậm Nhùn, diễn tập Ứng phó cháy rừng – TKCN huyện Than Uyên đạt kết quả xuất sắc. Các huyện, thành phố chỉ đạo diễn tập chiến đấu trong phòng thủ 27/27 cơ sở, diễn tập ứng phó bão lụt – tìm kiếm cứu nạn 15/15 cơ sở, kết quả đạt giỏi trở lên, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

ĐUQS, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, gắn quản lý, định hướng tư tưởng bộ đội với giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Chủ động đấu tranh với quan điểm, nhận thức sai trái; phòng chống có hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh luôn gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị ở cở sở, xây dựng nông thôn mới, xóa bỏ những hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới. Kết quả đó đã góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn trong sạch, vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên không suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội được giữ vững và phát huy; phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục tỏa sáng.

Đại tá THÀO A PINH, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lai Châu

Năm 2023, LLVT tỉnh Lai Châu đã có 8 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QS,QP được UBND tỉnh đã tặng Bằng khen. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể; tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 9 tập thể; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 5 cá nhân và danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến cho 14 cá nhân. Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho 24 tập thể, 167 cá nhân thuộc lực lượng thường trực và 10 tập thể, 100 cá nhân thuộc lực lượng DQTV có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QS,QP và Phong trào Thi đua Quyết thắng.


 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.