Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 04:33:42

Xây dựng Báo Quân khu 2 vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xu thế phát triển của báo chí trong giai đoạn mới

Ngày đăng: 18/08/2021

QK2 – Cách đây vừa tròn 75 năm, để kịp thời động viên phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân các dân tộc trên địa bàn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chiến khu uỷ Chiến khu I đã quyết định xuất bản tờ báo Chiến khu (tiền thân của Báo Quân khu 2 ngày nay), số đầu tiên vào ngày 19/8/1946 đúng dịp kỷ niệm một năm ngày Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, Tờ báo được mang các tên gọi gắn liền với các sự kiện lịch sử của dân tộc, Quân đội và LLVT Quân khu từ “Chiến khu”, “Sông Lô”, “Tây Bắc Chiến thắng”, "Việt Bắc Quyết chiến", "Bắc Sơn", “Giữ nước", "Quân khu Việt Bắc"… đến “Chiến sĩ Tây Bắc” và nay là “Báo Quân khu 2”. Mặc dù mỗi giai đoạn có sự thay đổi, về quy mô, cơ cấu tổ chức để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, nhưng Tờ báo của Quân khu luôn kế thừa và phát huy tốt truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, là lực lượng xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa của Đảng trong LLVT Quân khu; kịp thời cổ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân các dân tộc trên địa bàn trong phong trào đấu tranh cách mạng, giành độc lập, tự do cho dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, phóng viên Báo Quân khu 2 qua các thời kỳ trao đổi, đóng góp tư liệu xác định ngày truyền thống Báo Quân khu 2.

75 năm đồng hành cùng quân và dân các dân tộc trên địa bàn, các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Quân khu luôn chủ động, sáng tạo, bám sát chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích của báo chí cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, vun đắp truyền thống vẻ vang; xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, tiếng nói của LLVT và Nhân dân các dân tộc Tây Bắc; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Đến nay, Báo Quân khu hoạt động theo mô hình cơ quan báo chí tích hợp đa phương tiện với hai loại hình báo chí cơ bản là báo in và báo điện tử. Các ấn phẩm của Báo Quân khu ngày càng phong phú về thể loại, đa dạng về nội dụng, đẹp về hình thức, đáp ứng các tiêu chí “Nhanh, đúng, trúng, hay”, được cán bộ, chiến sĩ LLVT, nhân dân các dân tộc trên địa bàn, độc giả trong và ngoài Quân đội đánh giá cao. Đặc biệt thời gian qua, Báo Quân khu đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho bộ đội và nhân dân trước những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Quân đội và LLVT Quân khu như tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng các cấp, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả nổi bật công tác quân sự- quốc phòng; hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong cuộc đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Báo Quân khu luôn là lực lượng xung kích, đi đầu đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch; kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân trước các thông tin xấu độc, phản động.

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới ngày càng cao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội. Bên cạnh thuận lợi là cơ bản, đất nước ta phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức lớn. Thiên tai, dịch bệnh, môi trường, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã và đang gây ra những hậu quả to lớn đến đời sống xã hội, quốc phòng, an ninh và tiếp tục có những diễn biến khó dự báo. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, nhất là sử dụng truyền thông, mạng xã hội để xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, hạ thấp uy tín của Quân đội…

Tuổi trẻ Lữ đoàn 297 và đơn vị kết nghĩa với Báo Quân khu 2.

Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xu thế phát triển của báo chí trong giai đoạn mới, Báo Quân khu cần tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, chính trị, văn hóa của Đảng, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của báo chí trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; thực sự trở thành vũ khí sắc bén trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của LLVT Quân khu; trong đó cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

 Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác báo chí, xuất bản; trọng tâm là quan điểm “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” được nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 03-CT/QUTW ngày 02/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, xuất bản trong QĐND Việt Nam; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; chăm lo xây dựng Chi bộ Báo Quân khu trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng cơ quan Báo Quân khu luôn đoàn kết, thống nhất, năng động, nhạy bén, thực sự là cơ quan truyền thông chuyên nghiệp, hiện đại, giầu tính chiến đấu và tính nhân văn.

Hai là, chú trọng thực hiện hiệu quả Kế hoạch Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong QĐND Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 679/QĐ-BQP ngày 02/3/2016 của Bộ Quốc phòng; hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai thực hiện quy hoạch phát triển và quản lý báo chí theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động Báo Quân khu đến năm 2030” của Bộ Tư lệnh Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xu hướng phát triển của báo chí cách mạng trong giai đoạn mới.

 Ba là, quan tâm chăm lo về vật chất, tinh thần, bồi dưỡng nâng cao trình độ toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”; chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng gắn với bố trí sử dụng nguồn nhân lực; đảm bảo đủ về số lượng, có chất lượng cao và cơ cấu hợp lý, đảm bảo thực hiện tốt các khâu trong quy trình xuất bản báo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đảm bảo tính chân thực, giữ vững định hướng chính trị, bám sát tôn chỉ, mục đích; tập trung tuyên truyền sâu rộng, đậm nét các hoạt động của LLVT Quân khu cũng như nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đặc biệt là tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”..; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, nhất là sử dụng có hiệu quả các thiết bị, phương tiện hiện đại đã được trang bị để hiện đại hóa quy trình làm báo, đảm bảo “Nhanh, đúng, trúng, hay”, đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí và nhu cầu thụ hưởng thông tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Năm là, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, chủ động, nhạy bén, tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phòng, chống các quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội… của các thế lực thù địch; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong LLVT, tỏa sáng hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; đồng thời tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác tuyên truyền các hoạt động của LLVT Quân khu, nhiệm vụ quân sự – quốc phòng và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ và nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, vinh dự lớn lao, với truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và phát triển, Báo Quân khu sẽ ngày càng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và xu thế phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới “chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”, xứng đáng với 8 chữ vàng “Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo- Phát triển” mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu trao tặng, luôn xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, tiếng nói của Lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc Tây Bắc.

Trung tướng PHẠM ĐỨC DUYÊN, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.