Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 05:36:14

Tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong tình hình mới

Ngày đăng: 06/01/2023

QK2 – Chúng ta thấy rằng, thời gian qua, nhất là trong dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), các thế lực thù địch, phản động lại tăng cường đẩy mạnh các hoạt động chống phá, xuyên tạc, nói xấu Quân đội hòng đòi “Phi chính trị hóa”, đòi Quân đội phải “đứng ngoài chính trị”. Đây chính là thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch để chống phá cách mạng Việt Nam. Mục tiêu cuối cùng của những âm mưu, thủ đoạn này là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, trước hết là vô hiệu hóa sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, làm cho Quân đội mất phương hướng và lý tưởng chiến đấu; hòng xóa bỏ bản chất cách mạng của Quân đội đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta xây dựng, giáo dục, rèn luyện trong suốt gần 80 năm qua. Không những thế, âm mưu đòi “Phi chính trị hóa” Quân đội, đòi Quân đội phải “đứng ngoài chính trị” của các thế lực thù địch còn hòng đẩy Quân đội đối lập với Đảng và Nhân dân; vô hiệu hóa vai trò “Quân đội là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 297 thường xuyên luyện tập, nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ bảo vệ vững chắc vùng trời Tây Bắc của Tổ quốc.

Để thực hiện mưu đồ đó, các thế lực thù địch tập trung chống phá vào những vấn đề cơ bản nhất tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta, đó là: Phủ nhận đường lối lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội; xuyên tạc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, nhiệm vụ của Quân đội; phá hoại sức mạnh đoàn kết của Đảng với Quân đội và Nhân dân. Chúng ra sức xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, nhất là công tác đối ngoại quốc phòng trong bối cảnh mới; đòi xóa bỏ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Đồng thời, chúng dựng chuyện, bóp méo một số sự kiện để vu khống, bôi nhọ một số đồng chí lãnh đạo Quân đội trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành… Đây là những âm mưu, thủ đoạn vô cùng nguy hiểm, những đòi hỏi của chúng là hết sức phi lý, không thể chấp nhận được!

Từ lý luận và thực tiễn lịch sử đã chứng minh, trên thế giới không có và không thể có một quân đội nào “đứng ngoài chính trị”. Bởi vậy, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với LLVT, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. Đó cũng là cơ sở để Đảng ta tiếp tục khẳng định, khái quát, phát triển tư duy lý luận, xác định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với LLVT nhân dân; chỉ rõ quy luật xây dựng, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam – Quân đội của dân, do dân và vì dân trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là quan điểm nhất quán, xuyên suốt trong tiến trình cách mạng Việt Nam, được thể hiện sinh động trong thực tiễn tổ chức, lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội gần 80 năm qua.

Thực tiễn lịch sử đó đã khẳng định rằng, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta. Tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh và lưu ý Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần thực hiện tốt việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, đặc biệt phải chú trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; góp phần tạo sức đề kháng, đấu tranh, làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” và âm mưu thủ đoạn đòi “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Để giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, Đảng ta đã xác lập cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhằm hiện thực hóa sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm cho Đảng nắm chắc Quân đội trong mọi tình huống. Cho dù, hình thức tổ chức cụ thể của cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong mỗi thời kỳ lịch sử có thể khác nhau, nhưng đều nhất quán quan điểm, nguyên tắc là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội trong mọi hoàn cảnh, tình huống.

Như vậy, trước những mưu đồ chống phá, đòi hỏi “Quân đội đứng ngoài chính trị”, chúng ta cần phải luôn cảnh giác và kiên quyết đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; làm cho mọi người hiểu rõ bản chất phản động, phản khoa học trong âm mưu, thủ đoạn của chúng. Đồng thời, cần tiếp tục khẳng định những giá trị trường tồn, bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam qua gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội luôn mãi là nhân tố quyết định tới sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta.

Bài, ảnh: VŨ VIẾT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.