Thứ năm Ngày 23 Tháng 05 Năm 2024, 12:36:59

Thành tựu quan trọng về quốc phòng dưới sự lãnh đạo của Đảng

Ngày đăng: 24/01/2016

Ngay từ khi mới ra đời, kế thừa truyền thống dựng và giữ nước của cha ông; tiếp thu Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng, Đảng ta xác định: Phải vũ trang cho quần chúng đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân…

Trải qua gần một thế kỷ dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền quốc phòng nước ta đã đạt được những thành tựu vô cùng quan trọng, cả về lý luận cũng như thực tiễn chỉ đạo xây dựng và củng cố quốc phòng. Thành quả đó đã góp phần làm phong phú thêm truyền thống dựng và giữ nước của dân tộc.
image001

Hiệp đồng chiến đấu trong diễn tập thực binh của Sư đoàn 316 (Quân khu 2) năm 2015.

Ảnh: LÊ DUY HỒNG.

Ngay từ khi mới ra đời, kế thừa truyền thống dựng và giữ nước của cha ông; tiếp thu Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng, Đảng ta xác định: Phải vũ trang cho quần chúng đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân. Các đội Tự vệ đỏ, Thanh niên tuyên truyền, đến đội quân chính quy ra đời. Bước phát triển về xây dựng LLVT kiểu mới, do Đảng lãnh đạo, gắn bó máu thịt với dân, mang đậm bản chất giai cấp công nhân, trở thành lực lượng nòng cốt cùng toàn dân đấu tranh giành chính quyền. Trước sức mạnh xâm lược nước ta lần thứ hai của quân Pháp, tình hình đất nước như “ngàn cân treo trên sợi tóc”, cùng lúc phải đối phó với cả thù trong và giặc ngoài. Nước nghèo, dân đói, xã hội lạc hậu, sự ủng hộ và giúp đỡ của quốc tế chưa nhiều, Đảng chủ trương “vừa kháng chiến, vừa kiến quốc”. Tư tưởng dựng nước đi đôi với giữ nước được Đảng ta phát triển lên một bước mới, không chỉ trong hòa bình, mà cả khi đất nước có chiến tranh. “Giặc đói” và “giặc dốt” bị tiêu diệt, nền kinh tế từng bước được phục hồi. Lực lượng chính trị và LLVT trưởng thành, làm tăng sức mạnh quốc phòng, là cơ sở để Đảng tiến hành cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện chống kẻ thù xâm lược. Trong kháng chiến, ta đã vận dụng sáng tạo kế sách “đánh đàm”, loại bớt kẻ thù, tập trung sức mạnh chặn đánh quân Pháp, giành quyền chủ động xây dựng căn cứ hậu phương, đưa cả nước bước vào kháng chiến. Trong chiến tranh, Đảng đã phát huy sức mạnh của toàn dân, đánh địch trên nhiều mặt trận, rộng khắp trên toàn chiến trường, kết hợp chặt chẽ chiến tranh du kích với chiến tranh chính quy. Đánh thắng quân Pháp trong nhiều trận, nhiều chiến dịch, cả ở rừng núi, trung du, đồng bằng và đô thị, phía trước và phía sau quân thù, trên đất ta và trên đất bạn. Giành quyền chủ động mở Chiến cục Đông Xuân 1953-1954, đánh thắng địch trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, kết hợp chặt chẽ “đánh đàm”, giành thắng lợi quyết định chiến tranh.

Miền Bắc hòa bình, nhiều công trình nghiên cứu được tổng kết biên soạn, nhất là về đường lối, phương châm chỉ đạo kháng chiến, xây dựng lực lượng và hậu phương… Miền Nam, nhân dân phải sống dưới ách áp bức và bóc lột của kẻ thù. Bước phát triển về lý luận gắn với thực tiễn tình hình đất nước, tư tưởng dựng và giữ nước được Đảng phát triển lên một bước mới, thành hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng miền Bắc đi lên CNXH, làm nền tảng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sức mạnh kinh tế, văn hóa và xã hội ở miền Bắc được xây dựng vững mạnh, quốc phòng và an ninh được củng cố vững chắc. Có sự giúp đỡ quốc tế, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân được xây dựng chính quy, có trang bị ngày càng hiện đại, nhiều quân chủng và binh chủng mới được thành lập. Thế trận phòng thủ toàn dân và chiến tranh nhân dân được xây dựng, tạo sức mạnh bảo vệ miền Bắc, chi viện cho miền Nam kháng chiến. Có sự chi viện của miền Bắc, phong trào đấu tranh cách mạng ở miền Nam ngày càng lớn mạnh. Quân và dân ta đã đánh bại nhiều chiến lược chiến tranh của địch, buộc Mỹ-ngụy phải ký Hiệp định hòa bình, rút quân Mỹ về nước, tạo lực, thế, thời có lợi để ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam.

Đất nước thống nhất, lợi dụng khó khăn về kinh tế do chiến tranh tàn phá và kẻ thù bao vây cấm vận, các thế lực thù địch đẩy mạnh chống phá. Cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu bảo vệ vững chắc biên cương đất nước, giúp nhân dân nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng. Trước diễn biến của tình hình trong nước và quốc tế, Đảng ta đề ra đường lối đổi mới, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để xây dựng đất nước, phá thế bao vây cấm vận của kẻ thù. Nhiều công trình lý luận được nghiên cứu, tạo tiền đề để Đảng xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, chủ trương công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội… với tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh đánh dấu bước phát triển mới về tư tưởng dựng nước đi đôi với giữ nước của Đảng ta. LLVT được xây dựng vững mạnh, quân đội và công an được xây dựng theo hướng: Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại. Hiệu lực và sức mạnh lãnh đạo của Đảng được tăng cường. Biên chế tinh giản, nhiều lực lượng mới được thành lập, sức mạnh và khả năng chiến đấu được nâng cao. Thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ, khu kinh tế-quốc phòng, nhất là thế trận lòng dân được xây dựng rộng khắp trên cả nước, nhất là địa bàn chiến lược trọng điểm trên tuyến biên giới và biển, đảo. Ngoại giao nhân dân và đối ngoại quốc phòng được mở rộng, lần đầu tiên Quân đội ta tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Cùng với huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, quân đội còn tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội. Nhiều công ty và doanh nghiệp của quân đội sản xuất và kinh doanh có hiệu quả ở trong và ngoài nước, góp phần làm tăng ngân sách quốc phòng, nâng cao sức mạnh chiến đấu của LLVT. Bên cạnh đó, quân đội còn tham gia phòng, chống thiên tai và dịch bệnh, buôn lậu và tội phạm, xóa mù và giảm nghèo, làm tăng lòng tin của nhân dân, tạo sự ủng hộ và giúp đỡ quốc tế. Đây là yếu tố rất quan trọng nâng cao sức mạnh quốc phòng, làn thất bại mọi âm mưu chống phá của kẻ thù, bảo vệ vững vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải, chế độ và Tổ quốc XHCN. Thành công về quốc phòng trong những năm qua là rất to lớn, cần được nghiên cứu và vận dụng sáng tạo vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

(Theo QĐND)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

go top