Chủ nhật Ngày 21 Tháng 04 Năm 2024, 04:11:34

Thẩm quyền chỉ đạo, chỉ huy lực lượng phòng thủ dân sự

Ngày đăng: 24/08/2023

QK2 – Điều 32 và Điều 33 Luật Phòng thủ dân sự (PTDS) số 18/2023/QH15, có hiệu lực thi hành từ  ngày 01/7/2024 quy định cụ thể thẩm quyền chỉ đạo, thẩm quyền chỉ huy lực lượng PTDS.

Theo đó, Chính phủ chỉ đạo PTDS trên phạm vi cả nước. Bộ Quốc phòng giúp Chính phủ chỉ đạo về PTDS. Các Bộ, ngành Trung ương, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện PTDS trong lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện PTDS tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Việc chỉ huy các lực lượng PTDS của Bộ, ngành Trung ương, cơ quan ngang Bộ và địa phương do Bộ trưởng, Trưởng ngành Trung ương, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các cấp quyết định. Chủ tịch UBND cấp xã chỉ huy các lực lượng, phương tiện trên địa bàn để ứng phó kịp thời ngay khi sự cố, thảm họa xảy ra trên địa bàn quản lý.

Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ huy các lực lượng, phương tiện trên địa bàn để thực hiện các biện pháp PTDS cấp độ 1 quy định tại Điều 22 và biện pháp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ huy các lực lượng, phương tiện trên địa bàn để thực hiện các biện pháp PTDS cấp độ 2 quy định tại Điều 23 và biện pháp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ chỉ huy lực lượng, phương tiện của Bộ, ngành Trung ương, cơ quan ngang Bộ và địa phương để thực hiện các biện pháp PTDS cấp độ 3 quy định tại Điều 24 và biện pháp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó, khắc phục của các lực lượng, phương tiện trên địa bàn, Chủ tịch UBND cấp dưới phải báo cáo Chủ tịch UBND cấp trên; Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải báo cáo Ban chỉ đạo PTDS quốc gia và Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu các cơ quan chuyên môn ở địa phương theo chỉ đạo của UBND cấp tỉnh, cấp huyện chỉ huy lực lượng thuộc quyền thực hiện PTDS trong lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Trưởng ngành Trung ương, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có liên quan chỉ huy các đơn vị thuộc quyền thực hiện PTDS ở khu vực Quân đội quản lý và trên các vùng biển Việt Nam không thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp tỉnh.

Người chỉ huy đơn vị Quân đội, Công an điều động và chỉ huy lực lượng thuộc quyền tham gia, phối hợp thực hiện hoạt động PTDS theo quy định của pháp luật.

NGỌC VIỆT

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.