Thứ bảy Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024, 05:51:18

Tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ngày đăng: 20/11/2023

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Không có thầy giáo thì không có giáo dục… không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế – văn hoá” . Xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, đội ngũ nhà giáo nói riêng luôn là vấn đề chiến lược trong phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) của Đảng và Nhà nước ta; là nhân tố căn bản trực tiếp quyết định chất lượng, hiệu quả của sự nghiệp giáo dục nước nhà; đặc biệt trong sự nghiệp đổi mới, cải cách nền giáo dục, nâng cao chất lượng GD-ĐT, nhằm tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập hiện nay.

Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu trao Chứng nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm 2023.

Trường Quân sự Quân khu là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Quân khu có nhiệm vụ đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy và nhân viên chuyên môn kỹ thuật; đào tạo, bổ túc sĩ quan dự bị; bồi dưỡng, bổ túc, tập huấn cán bộ chỉ huy tham mưu binh chủng hợp thành, quân sự địa phương; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh các đối tượng cho Quân khu; giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng theo phân luồng của Bộ; thực hiện liên kết đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở với Trường Sĩ quan Lục quân 1 và tập huấn cán bộ cho Quân đội Nhân dân Lào… 

Những năm qua, thực hiện nghị quyết của các cấp ủy Đảng, trọng tâm là Nghị quyết số 29-NQ/TW (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; Nghị quyết 1657-NQ/QUTW của QUTW về đổi mới công tác GD-ĐT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nghị quyết số 07-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo công tác GD-ĐT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng LLVT Quân khu trong tình hình mới…, Nhà trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chiến lược, đề án, thông tư, quyết định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo trong Quân đội. Nhờ đó mà chất lượng đội ngũ nhà giáo không ngừng được nâng cao cả về số lượng, chất lượng, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong GD-ĐT và nghiên cứu khoa học (NCKH) của Nhà trường.

Để xây dựng đội ngũ nhà giáo có đủ phẩm chất, năng lực “vừa hồng, vừa chuyên” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, Nhà trường tăng cường thực hiện tốt công tác giáo dục, quán triệt, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động đối với đội ngũ nhà giáo. Do đó, 100% cán bộ, giáo viên (CB,GV) nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Nhà trường gắn với năng lực, trách nhiệm của từng CB,GV trong tham gia thực hiện công tác quản lý, giáo dục ở nhà trường hiện nay. Chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, tuyển chọn đội ngũ nhà giáo dựa trên quan điểm đổi mới trong xem xét đánh giá cán bộ, giáo viên thật sự khoa học, khách quan, công tâm; có trình độ tư duy nhìn xa trông rộng, phù hợp với thực tiễn và sự phát triển bảo đảm sự kế tiếp vững chắc giữa các lớp giáo viên. Việc quy hoạch đội ngũ nhà giáo của Nhà trường được dựa trên căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, nhiệm vụ của các khoa giáo viên; được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường nghiên cứu, khảo sát, đánh giá sâu kỹ, đúng thực trạng, dự báo được sự phát triển và làm thận trọng, khảo sát đánh giá cụ thể trong từng chức danh, phát hiện thăm dò, tuyển chọn nguồn kế cận, dự bị bảo đảm chặt chẽ, hợp lý… để báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng cấp trên và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu.

Quá trình thực hiện quy hoạch được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, đề bạt nhà giáo đúng tiến độ, tiến trình, đúng thời điểm cần thiết phù hợp với trình độ, năng lực của từng giáo viên. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với tự đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện của đội ngũ nhà giáo. Thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, phát huy vai trò trách nhiệm của Phòng Đào tạo, Phòng Chính trị làm tham mưu để phân loại đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực sư phạm tốt, đáp ứng tốt mọi yêu cầu đổi mới công tác GD-ĐT và NCKH, có khả năng phát triển thành cán bộ khoa, bộ môn… Trên cơ sở phân loại chất lượng đội ngũ nhà giáo và yêu cầu tiêu chuẩn của chức danh, Đảng uỷ Nhà trường xác định rõ mục tiêu cần đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp với từng đối tượng, thường xuyên có kế hoạch đề nghị đưa giáo viên đi đào tạo, bồi dưỡng và đi thực tế cơ sở, góp phần nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ nhà giáo và chất lượng GD-ĐT của Nhà trường. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị trong Nhà trường cũng quan tâm xây dựng môi trường văn hoá sư phạm dân chủ, tích cực,lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi và động lực để đội ngũ nhà giáo phấn đấu vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định bản thân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới công tác GD-ĐT của Nhà trường trong tình hình mới.

Có thể khẳng định, việc xây dựng đội ngũ nhà giáo có phẩm chất, năng lực “vừa hồng, vừa chuyên”, đủ về số lượng, tốt về chất lượng, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay là vấn đề vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp thiết, có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn trở ngại. Nhưng với quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới không ngừng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã và đang triển khai những giải pháp đồng bộ, từng bước khắc phục khó khăn đó, tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới công tác GD-ĐT trong tình hình mới.

Đại tá NGUYỄN SỸ HỒNG
Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.