Thứ ba Ngày 27 Tháng 09 Năm 2022, 01:21:19

Tăng cường giáo dục quốc phòng-an ninh trên quê hương cách mạng

Ngày đăng: 31/01/2019

QK2 – Phát huy truyền thống quê hương cách mạng “Thủ đô khu giải phóng – Thủ đô kháng chiến”, những năm qua, tỉnh Tuyên Quang luôn đẩy mạnh thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là xây dựng “Thế trận lòng dân” trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Với chức năng là cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh, hằng năm Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh kiện toàn, đổi mới hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh theo đúng chức năng, nhiệm vụ; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được đưa vào Nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp để triển khai thực hiện và lấy kết quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh là tiêu chí trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị; tiêu chí để xem xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo Quy định 07/QĐ-BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Do đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng được nâng lên, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trực tiếp là đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trên cơ sở xác định rõ chức năng, nhiệm vụ đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, Bộ CHQS tỉnh luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh, phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động khảo sát, rà soát, nắm chắc số lượng các đối tượng theo Luật định; xây dựng kế hoạch tổng thể về giáo dục quốc phòng và an ninh của địa phương, cũng như cho từng đối tượng, làm cơ sở để triển khai thực hiện. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh đã cử 4 cán bộ thuộc đối tượng 1 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh do Bộ tổ chức; 27 cán bộ thuộc đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh do Quân khu tổ chức; tỉnh đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 339 cán bộ thuộc đối tượng 3 và các huyện, thành phố đã tổ chức 61 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 3.865 cán bộ thuộc đối tượng 4. 

Các em học sinh ký nhận kết quả bắn đạn thật trong Hội thao quốc phòng học sinh các trường THPT năm 2017.

Cùng với việc nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường, tổ chức các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên giảng dạy môn giáo dục quốc phòng; xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho từng đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn. Đến nay, tỉnh đã xây dựng được đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp bảo đảm đủ số lượng, từng bước được chuẩn hóa theo quy định; chất lượng môn học giáo dục quốc phòng và an ninh của các nhà trường được nâng cao. Trong 2 năm 2017 và 2018, đã tổ chức giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho 48.632 lượt học sinh, sinh viên, kết quả đều đạt khá trở lên.  

Sinh viên trường Đại học Tân Trào tích cực tham gia học môn giáo dục quốc phòng.

Phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã thực hiện 96 chuyên trang, chuyên mục quốc phòng toàn dân, 14 phóng sự chuyên đề với 624 tin, bài, ảnh, phóng sự được đăng tải, phát sóng. Thông qua thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã góp phần tích cực tuyên truyền thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược của Đảng về xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh, phòng chống có hiệu quả âm mưu chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Động viên nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá-  xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.
Phát huy kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, trong những năm tới Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang xác định:
Một là: Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chủ trì các cấp về tầm quan trọng của công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình hiện nay, nhất là tập trung quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) và Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
Hai là: Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp đảm bảo đúng quy định, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh bằng nhiều hình thức, đa dạng phong phú; thực hiện và hoàn thành tốt việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, cho học sinh, sinh viên và cho toàn dân, nhất là cho đồng bào dân tộc ít người, nhân dân ở địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa.
Bốn là: Tích cực đổi mới chương trình, phương pháp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh phù hợp với từng đối tượng, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Gắn nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Đại tá HÀ KIÊN CƯỜNG
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.