Thứ hai Ngày 27 Tháng 03 Năm 2023, 02:12:31

Nhân tố chính trị tinh thần – Yếu tố cốt lõi xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh thời kỳ mới

Ngày đăng: 20/01/2023

QK2 – Nhân tố chính trị tinh thần là cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta – Một Quân đội từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu; là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, mãi xứng đáng với lời khen của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 604.

 

Hiện nay, trong xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có những thuận lợi mới, song cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đó là: Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, bất trắc, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt; xung đột quân sự Nga – Ukraina kéo dài gây bất ổn sâu sắc, mang tính toàn cầu. Việc xuất hiện một số loại hình chiến tranh kiểu mới, như: Sử dụng vũ khí công nghệ cao có sức huỷ diệt lớn, chiến tranh thông tin và sử dụng sức mạnh mềm thông qua các hoạt động kinh tế, ngoại giao, văn hóa kết hợp với “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ… đã ảnh hưởng trực tiếp đến tư tưởng, nhận thức của người chiến sĩ và việc xây dựng nhân tố chính trị tinh thần trong Quân đội thời kỳ mới.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, sự giao thoa giữa các luồng tư tưởng văn hoá và tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH. Bên cạnh đó, tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tha hoá về phẩm chất đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên cũng tác động đến nhận thức, thái độ, niềm tin, tình cảm của bộ đội. Đây là những thách thức lớn, gây cản trở quá trình xây dựng và phát huy nhân tố chính trị tinh thần của Quân đội. Tình hình trên đòi hỏi các cấp uỷ đảng phải thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng, phát huy sức mạnh nhân tố chính trị tinh thần, để tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.

Với đặc điểm là Quân khu miền núi, địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh trên hướng Bắc và Tây Bắc của Tổ quốc. Hầu hết các tỉnh biên giới kinh tế, văn hóa – xã hội còn chậm phát triển, đồng bào các dân tộc còn lưu giữ những phong tục tập quán lạc hậu. Trên một số địa bàn các hoạt động tôn giáo trái pháp luật có xu hướng gia tăng, nhất là sự phát triển của đạo Tin Lành và các tà đạo Giê Sùa, Bà Cô Dợ trong các dân tộc thiểu số đã và đang bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tổ chức các hoạt động tuyên truyền chống phá cấp uỷ, chính quyền địa phương, làm ảnh hưởng đến trật tự trị an và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu. Do đó, xây dựng nhân tố chính trị tinh thần, bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ luôn được Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định là nội dung cốt lõi trong xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ thời kỳ mới. Trong năm qua, mặc dù bên cạnh những mặt thuận lợi, vẫn có không ít yếu tố không thuận lợi chi phối tác động, song với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng nhân tố chính trị tinh thần mang lại hiệu quả thiết thực, nổi bật là:

 Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của QUTW về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới” và học tập các chuyên đề giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về đối tác, đối tượng và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng cho mọi quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Thông qua việc học tập nghiên cứu các chuyên đề và cập nhật thông tin thời sự đã định hướng cho cán bộ, chiến sĩ thấy rõ tính đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, khôn khéo, linh hoạt của Đảng và nghệ thuật quân sự “dám đánh, biết đánh, biết thắng” của Quân đội ta. Trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, các cấp luôn chủ động, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp với các địa phương và các lực lượng xử lý tốt các tình huống phức tạp, không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền chống phá. Ban chỉ đạo 35 Đảng uỷ Quân khu đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện tốt việc đăng cai tổ chức hội nghị tập huấn, diễn tập tác chiến trên không gian mạng; tổng kết Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai được Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy TW và TCCT ghi nhận, đánh giá cao.

Trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cũng đạt được nhiều thành tích nổi bật, đó là:  Các cơ quan Quân khu đã chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tác chiến, duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên tuyến biên giới, địa bàn trọng điểm. Công tác huấn luyện và tổ chức các cuộc diễn tập có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với yêu cầu thực tiễn. Tham gia các hội thi, hội thao do Bộ tổ chức đạt kết quả cao. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính thực hiện đúng, đủ theo chỉ lệnh và kế hoạch, đáp ứng kịp thời cho các yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đối ngoại quân sự, quốc phòng được đẩy mạnh, triển khai nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm năm đoàn kết Việt Nam – Lào; tổ chức tiếp đón trọng thị, chu đáo, an toàn 25 đoàn công tác của Lào sang thăm Bộ Tư lệnh Quân khu và các đơn vị; tổ chức thành công Hội nghị liên tịch giữa Quân khu với Sư đoàn 2, Sư đoàn 3, Trường HSQ số 1 và 8 tỉnh Bắc Lào, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác quân sự giữa quân đội hai nước, góp phần tăng cường, củng cố, giữ vững tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

 Trong năm, Cục Chính trị và Bộ CHQS các tỉnh cũng triển khai toàn diện hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT. Tiêu biểu là đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương nhất là với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo, Đài PT-TH, Ban Chỉ đạo điều hành phối hợp hoạt động công tác dân vận 9 tỉnh trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng của LLVT Quân khu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, công tác chính sách, tập trung vào giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Phối hợp với các địa phương xây dựng được 20 Nhà đồng đội, 35 Nhà tình nghĩa, hỗ trợ xây dựng 8 “Ngôi nhà 100 đồng” cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 5 tỷ đồng; thăm hỏi tặng quà cho đối tượng chính sách với 206.546 suất quà. Đặc biệt là đã tổ chức tốt Hội thi mô hình, sáng kiến “Dân vận khéo” ở các cấp, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc và bồi đắp tình cảm, niềm tin, trách nhiệm của Quân đội với Nhân dân, làm tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

 Năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, mau chóng, khó lường. Với sự xuất hiện các hình thái chiến tranh, phương thức tác chiến mới hết sức khốc liệt và sự tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, đòi hỏi người chiến sĩ phải luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí kiên cường, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Những phẩm chất đó đều được hình thành thông qua công tác giáo dục, rèn luyện. Do đó các cơ quan, đơn vị cần thực hiện có hiệu quả những nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nắm vững các quan điểm, chủ trương, giải pháp về xây dựng Quân đội, xây dựng “Thế trận lòng dân”, nền quốc phòng, an ninh nhân dân được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết của Trung ương, Quân uỷ Trung ương để tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động trong LLVT Quân khu.

Hai là: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, giúp cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về đối tượng, đối tác, âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phương thức tác chiến, những ưu điểm, hạn chế của vũ khí công nghệ cao; xây dựng bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nghệ thuật quân sự và khả năng chiến đấu, chiến thắng của quân và dân ta trong mọi cuộc chiến tranh xâm lược của kẻ thù.

Ba là: Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, có đời sống văn hoá phong phú, lành mạnh; cán bộ, chiến sĩ sống có lý tưởng, có khát vọng cống hiến, biết đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, trước hết.

Bốn là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên sâu của các địa phương, nắm, xử lý tốt các tình huống nảy sinh trên địa bàn; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của địch trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội và LLVT trang Quân khu.

Năm là: Thường xuyên quan tâm, chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; đẩy mạnh Phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; làm cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân luôn thấy rõ bản chất ưu việt của chế độ XHCN và sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đời sống Quân đội và Nhân dân.

Vinh dự, tự hào với truyền thống vẻ vang trong hơn 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong giai đoạn cách mạng mới, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu hơn lúc nào hết cần phát huy cao độ nhân tố chính trị tinh thần, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thiếu tướng NGUYỄN THẮNG XUÂN, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.