Thứ hai Ngày 25 Tháng 01 Năm 2021, 11:22:30

Lai Châu phát triển KT-XH gắn với bảo đảm QP-AN trong giai đoạn mới

Ngày đăng: 23/06/2020

QK2 – Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, địa bàn chiến lược về quốc phòng – an ninh (QP-AN) và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Những năm qua, quán triệt quan điểm của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) gắn với bảo đảm QP-AN, tỉnh Lai Châu luôn xác định và thực hiện tốt phương châm kinh tế phát triển là động lực thực hiện nhiệm vụ QP-AN, đồng thời xây dựng thế trận quốc QP-AN vững chắc tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH. 

Đồng chí Giàng Páo Mỷ thăm hỏi, động viên các chiến sĩ tham gia diễn tập KVPT tỉnh năm 2018.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Tỉnh ủy Lai Châu đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Quân khu 2 lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; cụ thể hóa nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; ban hành và lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết về phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN các xã biên giới giai đoạn 2016 – 2020; Chỉ thị lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương hằng năm. Xây dựng đề án khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn đến năm 2020 và cụ thể hóa trong quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh Lai Châu đến năm 2020. Đồng thời, quan tâm đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phù hợp với khả năng ngân sách. Lãnh đạo thực hiện việc gắn kết giữa phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN trên từng địa bàn, nhất là ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa; cụ thể hóa chủ trương này vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế nhiệm kỳ và từng năm, gắn với từng ngành, lĩnh vực; nhiều dự án đã được triển khai thực hiện hiệu quả, nhất là dự án phát triển kinh tế gắn với xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh của Đoàn kinh tế – Quốc phòng 356; đầu tư xây dựng công trình trọng điểm Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh… Cùng với đó, lãnh đạo xây dựng hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, mạng lưới bưu chính viễn thông, y tế, giáo dục đảm bảo mang tính lưỡng dụng, vừa phát huy hiệu quả trong phát triển KT-XH, phục vụ đời sống dân sinh, vừa đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ nhiệm vụ QP-AN. Tập trung khoanh nuôi, tái sinh, bảo vệ rừng nhằm tăng độ che phủ rừng, tạo nguồn thu nhập bền vững cho người dân, đồng thời, bảo đảm giữ bí mật trong cơ động triển khai lực lượng, phương tiện chiến đấu khi cần thiết. Năm 2018, tỉnh đã chỉ đạo và tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đạt loại giỏi, hằng năm lãnh đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các huyện, thành phố hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền đã phát huy tốt vai trò của các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh, mà nòng cốt là Bộ CHQS tỉnh trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện “Đề án xây dựng thế trận quân sự của khu vực phòng thủ”; xây dựng các công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2017-2020 phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lai Châu trở thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng chiến đấu; kiện toàn tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; xây dựng dự bị động viên “gần, gọn địa bàn, quân đâu cán đó”, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt cao và lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, không để thôn, bản "trắng" dân quân. Lực lượng quân đội địa phương thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng biên phòng, công an tham gia cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, như: Mô hình giúp dân vùng biên giới phát triển kinh tế (trồng lúa nước, chăn nuôi, trồng cao su…); chương trình giúp đồng bào dân tộc La Hủ phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa, xóa đói giảm nghèo ở xã Pa Ủ, Ka Lăng, Thu Lũm, huyện Mường Tè… Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân và mối quan hệ quân – dân bền chặt, góp phần tô thắm thêm truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Nhờ làm tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, chú trọng phát triển kinh tế gắn với đảm bảo QP-AN đã tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển KT-XH của tỉnh với những kết quả nổi bật là: Kinh tế phát triển khá; các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp phát huy hiệu quả; tính đến hết năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người năm 2019 đạt 36,3 triệu đồng/người/năm; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, toàn tỉnh đã có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Lai Châu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục được nâng lên; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 25%. QP-AN được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng vững chắc. Hoạt động đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, nhân dân đồng thuận, củng cố vững chắc niềm tin với Đảng và Nhà nước.

Cán bộ Đoàn KT-QP 356 hướng dẫn người dân trồng lúa nước.

Tuy nhiên, đến nay Lai Châu vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là giao thông kết nối vùng; nguồn lực đầu tư còn hạn chế; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh luôn tiềm ẩn phức tạp; các thế lực thù địch âm mưu xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước, tăng cường kích động, lôi kéo di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật làm phức tạp tình hình an ninh trật tự; đồng thời, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo đẩy mạnh các hoạt động chống phá khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, trước mắt cũng như lâu dài, việc kết hợp phát triển KT-XH với bảo đảm QP-AN là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi Đảng bộ tỉnh phải tiếp tục tập trung triển khai thực hiện, với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương về công tác QP-AN, trọng tâm là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở thật sự vững mạnh; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành nhất là người đứng đầu trong việc vận dụng linh hoạt, hiệu quả chủ trương phát triển KT-XH gắn với bảo đảm QP-AN theo phương châm lấy lợi ích kinh tế là động lực, phát triển kinh tế làm cơ sở, bảo đảm quốc phòng, an ninh là điều kiện để tạo môi trưởng ổn định cho phát triển. 

Chú trọng lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương; chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ theo hướng vững mạnh toàn diện cả về tiềm lực, lực lượng, thế trận, cả trên các mặt chính trị, tư tưởng, xây dựng kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, thành phố. Đẩy mạnh phát triển kinh tế trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, nhất là trong phát triển sản xuất nông nghiệp, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển du lịch; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH kết hợp chặt chẽ với nhiệm vụ QP-AN, tạo cơ sở xây dựng tiềm lực của khu vực phòng thủ; xây dựng thế trận quân sự gắn với thế trận hậu cần khu vực phòng thủ theo hướng "Cơ bản, hệ thống, liên hoàn, có trọng điểm, có chiều sâu, từng bước vững chắc", phù hợp với nghệ thuật tác chiến của bộ đội địa phương và lực lượng chủ lực cơ động đứng chân trên địa bàn; đẩy mạnh triển khai thực hiện các chương trình, dự án kết hợp phát triển KT-XH với bảo đảm QP-AN, nhất là trên tuyến biên giới, các công trình giao thông, thủy điện trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH với xây dựng kết cấu hạ tầng của nền quốc phòng toàn dân. 

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, có sức mạnh tổng hợp và khả năng chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm QP-AN trong tình hình mới. Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng vũ trang tỉnh trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương; lãnh đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao. Thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Làm tốt công tác dân vận; dự báo, nắm chắc tình hình địa phương, chủ động đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề phức tạp, đột xuất phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

GIÀNG PÁO MỶ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *