Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 03:27:39

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024): Xây dựng đội ngũ cán bộ trong LLVT Quân khu 2 theo tinh thần “7 dám”

Ngày đăng: 02/02/2024

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, coi đó là “cái gốc” của sự nghiệp cách mạng, là “công bộc” của Nhân dân. Người khẳng định: “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” (1), “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” (2). Theo Người, làm cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang, người cán bộ có đạo đức cách mạng thì nghĩ, nói và làm phải thống nhất. Người còn căn dặn: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh” (3). Chính vì vậy, để đưa cách mạng đến thắng lợi cuối cùng, cần phải có một đội ngũ cán bộ cách mạng vững mạnh, kiên định về lập trường, quan điểm, đồng thời phải nắm được lý luận, tinh thông nghiệp vụ, hội tụ đủ cả tài và đức, “vừa hồng, vừa chuyên”.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao đổi kinh nghiệm hoạt động CTĐ, CTCT cùng Ban tổ chức và thí sinh tham gia Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Ảnh: HOÀNG TRUNG

Thấm nhuần lời dạy của Người, trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi trọng công tác cán bộ và cán bộ; coi đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt” trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định nhiệm vụ trọng tâm là: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Thực hiện chủ trương của Đảng, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đã và đang làm tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025 ngày 03 tháng 7 năm 2023, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh: Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Quân đội theo tinh thần “7 dám”: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”. Quán triệt, thực hiện tinh thần “7 dám” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là cụ thể hoá tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng về cán bộ và công tác cán bộ, đồng thời là giải pháp rất quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội trong giai đoạn hiện nay.

Để hiện thực hóa tinh thần “7 dám”, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã Ban hành Kế hoạch số 183 ngày 31 tháng 7 năm 2023 triển khai thực hiện tinh thần “7 dám” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương trong Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu, xác định nhiều nội dung, biện pháp cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện bảo đảm tinh thần “7 dám” thực sự đi vào đời sống nhiệm vụ, trở thành yêu cầu cũng đồng thời là nhu cầu đối với cán bộ các cấp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trong LLVT Quân khu vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị phải quán triệt và cụ thể hóa tinh thần “7 dám” sát với điều kiện, đặc thù của cơ quan, đơn vị và cương vị chức trách đảm nhiệm. Xây dựng phong cách lãnh đạo chỉ huy khoa học, dân chủ, sát cơ sở, làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, nói đi đôi với làm theo quan điểm “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, phải thực sự gương mẫu trước cơ quan, đơn vị, địa phương và gia đình.

Cụ thể hóa tinh thần “7 dám” trong công tác cán bộ của LLVT Quân khu, Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân khu đã quán triệt sâu sắc, xác định nhiều chủ trương, giải pháp sát đúng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp. Những vấn đề về công tác cán bộ được tập thể cấp ủy xem xét, quyết định đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ, khách quan, công tâm; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và cơ quan chức năng trong quản lý xây dựng cán bộ được đề cao; công tác quy hoạch chặt chẽ, đúng quan điểm, phương châm, nguyên tắc, bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được coi trọng; nhận xét, đánh giá, luân chuyển, bổ nhiệm, chuyển ra được thực hiện nền nếp có chất lượng. Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đi đôi với xây dựng, rèn luyện đội ngũ đảng viên; công tác chính sách và hậu phương quân đội luôn được quan tâm bảo đảm dân chủ, công khai, thống nhất ở các cấp. Kết hợp chặt chẽ công tác cán bộ với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ trong LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch; khả năng tư duy sáng tạo, năng lực lãnh đạo, chỉ huy giỏi; trình độ, kiến thức chuyên môn ngày càng cao; có uy tín trong tập thể; sức khỏe và độ tuổi phù hợp.

Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tạo sự thống nhất cao trong thực hiện tinh thần “7 dám”; thường xuyên bảo vệ, coi trọng sử dụng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những cán bộ trách nhiệm, năng nổ, sáng tạo, vượt lên khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, động viên biểu dương, khen thưởng, khuyến khích các tập thể, cá nhân dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, dám chịu trách nhiệm; tạo điểm tựa vững chắc, tin tưởng, ghi nhận, ủng hộ, đồng thuận của tổ chức để cán bộ phát huy tinh thần “7 dám” quyết tâm giải quyết những nút thắt, tháo gỡ rào cản, hạn chế, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị… Phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, quan tâm, bảo đảm tốt chế độ, chính sách để cán bộ, đảng viên phát huy trí tuệ, trách nhiệm thực hiện tinh thần “7 dám”. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện thờ ơ, vô cảm, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể, sống ích kỷ, thực dụng…

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao cho LLVT Quân khu 2, đòi hỏi rất cao ở phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, trong đó tinh thần “7 dám” là phẩm chất cao quý, là điểm mấu chốt, khâu đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ LLVT Quân khu 2 hiện nay. Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hình thức, biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp theo tinh thần “7 dám” nghiêm túc, thực chất, hiệu quả. Mặt khác, phải khơi dậy cho đội ngũ cán bộ trong toàn Quân khu có quyết tâm chính trị cao trong tự xây dựng “7 dám”; không ngừng đổi mới, vươn lên khắc phục khâu yếu, mặt yếu; xung kích, tiên phong vào những phần việc mới, việc khó, nhiệm vụ phức tạp; thể hiện được dũng khí, tính cương trực, thẳng thắn, công tâm; có quan điểm, lập trường, thái độ rõ ràng, chính kiến dứt khoát; thái độ và hành động quyết liệt, dấn thân; thể hiện bản lĩnh, tinh thần vững vàng, không lùi bước và luôn sẵn sàng đón nhận cả thành công và chưa thành công; sáng tạo những mô hình, cách làm đột phá mang lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết trong lời nói và hành động; hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, vì lợi ích chung; đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện bè phái, cục bộ, thờ ơ, lãnh cảm, đoàn kết xuôi chiều, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao… Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức, đạo đức và cán bộ; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; là chỗ dựa vững chắc, niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Tây Bắc.

Trung tướng PHẠM ĐỨC DUYÊN, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu
 

(1). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.313.

(2). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.5, tr.309.

(3). Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, t.4, tr.65.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.