Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 06:21:26

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng: 03/02/2023

QK2 – Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023) và chào Xuân Quý Mão, quân và dân cả nước đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 thì trên các trang mạng xã hội vẫn còn xuất hiện một số bài viết xuyên tạc, quy chụp, rằng “Đảng ra đời là một sai lầm của lịch sử”, “Đảng giành được thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự “tình cờ”, “ăn may”, do “phát xít Nhật tạo nên”, còn Đảng, Chính phủ Hồ Chí Minh chẳng có công cán gì”; “Đảng nhờ lực lượng thứ ba mà giải phóng được Sài Gòn – Gia Định”; “Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết vai trò lịch sử”, “Đảng không đủ năng lực lãnh đạo công cuộc đổi mới, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, vì “Đảng bảo thủ, trì trệ”, “cứ khư khư bám giữ chủ nhĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, làm cho đất nước lạc hậu”. Đây là sự nhận định, xuyên tạc thiếu trí tuệ.

Lữ đoàn 297 luyện tập SSCĐ bảo vệ các mục tiêu trước Tết cổ truyền của dân tộc.

Nhân loại tiến bộ trên thế giới đều biết rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử; là kết quả chín muồi của điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan. Vì vậy, mới 15 tuổi, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên Cách mạng Tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á; 24 tuổi, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng thực dân Pháp xâm lược. Sau đó, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta “đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào”, phá tan quân bành chướng xâm lược; khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước thành công, giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, ở Việt Nam, không có lực lượng nào đủ khả năng lãnh đạo như Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua sự “sàng lọc” khắc nghiệt của lịch sử những thập niên đầu thế kỷ XX, nhân dân đã lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người dẫn dắt mình đi đến tương lai hạnh phúc. Trong lịch sử, bên cạnh Đảng Cộng sản, cũng tồn tại hai đảng khác là Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, cả hai đảng này đều thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và sau đó tuyên bố tự giải tán vào năm 1988. Dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp cách mạng nước ta đã đem lại những quyền cơ bản nhất cho quốc gia, dân tộc và toàn thể nhân dân Việt Nam thực sự được làm chủ cuộc sống của mình, được sống trong tự do, hạnh phúc.

Hai là, sự lãnh đạo của Đảng đã được hiến định. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Đây là căn cứ pháp lý tối cao quy định vai trò lãnh đạo của Đảng với toàn dân tộc.

Ba là, sự lãnh đạo của Đảng được khẳng định trong thực tiễn, được nhân dân trong nước thừa nhận và thế giới ủng hộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: “Với những thắng lợi giành được trong thế kỷ XX, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Về kinh tế, trong suốt hơn 35 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng. Đổi mới kinh tế và chính trị từ năm 1986 đã thúc đẩy phát triển kinh tế, nhanh chóng đưa Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất trên thế giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp. Trong giai đoạn đầu đổi mới (1986 – 1990), mức tăng trưởng GDP bình quân hằng năm chỉ đạt 4,4%, thì giai đoạn 1991 – 1995, GDP bình quân đã tăng gấp đôi, đạt 8,2%/năm; các giai đoạn sau đó đều có mức tăng trưởng khá cao; giai đoạn 2016 – 2019, đạt mức bình quân 6,8%. Liên tiếp trong 4 năm, từ năm 2016 – 2019, Việt Nam đứng trong top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất. Năm 2020, trong khi phần lớn các nước có mức tăng trưởng âm hoặc đi vào trạng thái suy thoái do tác động của dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng dương 2,91%, góp phần làm cho GDP trong 5 năm qua tăng trung bình 5,9%/năm, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt năm 2022, vượt qua khó khăn thách thức, kinh tế nước ta vẫn giữ và tăng trưởng vững chắc đạt hơn 8%.

Những thành tựu của cách mạng Việt Nam khẳng định chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những thành quả trong thực tiễn lãnh đạo xây dựng và phát triển đất nước đã góp phần nâng cao vị thế của Đảng trên trường quốc tế.

Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát triển quan hệ ở nhiều mức độ khác nhau với 247 chính đảng ở 111 quốc gia, trong đó 96 đảng cộng sản, 63 đảng cầm quyền, 28 đảng tham gia liên minh cầm quyền, tham chính.

Những minh chứng trên càng khẳng định, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân không bao giờ tin và chấp nhận những luận điệu sai trái, thù địch nêu trên và kiên quyết, kiên trì đấu tranh, vạch trần sự sai trái ấy, tuyệt đối không cho phép những xuyên tạc ấy được tồn tại trên đất nước yêu chuộng hòa bình, hạnh phúc từ trong lòng nhân dân.

Bài, ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.