Thứ tư Ngày 17 Tháng 04 Năm 2024, 06:22:43

Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng: 01/07/2018

Sáng 30-6, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chính trị toàn quân triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) 6 tháng cuối năm 2018. Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Chủ nhiệm TCCT chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT.

 Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động CTĐ, CTCT trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội và tình hình thực tiễn; được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018.

Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHÚ SƠN.

Đồng chí Chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị chủ động làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Quân đội. Phối hợp tham mưu cho Đảng, Nhà nước và QUTƯ – Bộ Quốc phòng ban hành một số chủ trương, giải pháp lớn xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Chỉ đạo sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc; tham gia các giải báo chí, điện ảnh, sân khấu, văn học nghệ thuật toàn quốc. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động và có đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT, tập trung hướng mạnh vào thực hiện ba khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, xây dựng chính quy; điều chỉnh tổ chức, biên chế; cải cách hành chính quân sự. Công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương địa phương được tăng cường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững nguyên tắc nền nếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả CTĐ, CTCT. Tình hình chính trị tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng có trách nhiệm chính trị tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: PHÚ SƠN.

Sau khi phân tích tình hình thế giới, khu vực, trong nước tác động ảnh hưởng tới quá trình thực hiện nhiệm vụ của Quân đội, trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, QUTƯ về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Chỉ thị, Kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2018 của TCCT, đồng chí Chủ nhiệm TCCT yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, làm cho toàn quân nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ, đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; thống nhất cao về nhận thức và hành động, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung quán triệt, học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị của QUTƯ; những nội dung cơ bản trong Chiến lược quân sự, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Luật Quốc phòng (sửa đổi); yêu cầu điều chỉnh tổ chức lực lượng, sắp xếp cơ cấu lại doanh nghiệp Quân đội. Tổ chức tốt sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp toàn quân năm 2018. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTƯ gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MÈ QUANG THẮNG.

Thủ trưởng Tổng cục Chính trị nhấn mạnh tăng cường phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, hoạt động giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và gương người tốt, việc tốt trong toàn quân. Hoàn thành Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp trên cơ sở giai đoạn (2013 – 2018); quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, tổ chức Đảng; đề xuất kiện toàn tổ chức biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, tập trung vào các cơ quan, đơn vị thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng; các doanh nghiệp thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Chủ động phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức Đảng để kiểm tra, phòng ngừa vi phạm. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, các chương trình, đề án, kế hoạch của Trung ương, QUTƯ, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ, nhất là xây dựng Đề án thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về công tác cán bộ trong quân đội và chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức LLVT. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, an toàn. Chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch.

Các đơn vị tiến hành tốt công tác dân vận, chú trọng các địa bàn chiến lược, trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo. Tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức chặt chẽ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa với phương châm “thiết thực, toàn diện”. Tiếp tục nghiên cứu cụ thể hóa và chủ động triển khai, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với quân nhân tại ngũ và các đối tượng do Quân đội quản lý theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và các chính sách khác có liên quan. Chỉ đạo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, hội viên, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiến hành có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, tập trung nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; công tác quân sự, quốc phòng địa phương; trong xây dựng đơn vị điểm về công tác giáo dục, quản lý, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Chủ động, tăng cường và nâng cao chất lượng phối hợp với các ban, bộ, ngành của Trung ương, địa phương và các tổ chức chính trị, xã hội; triển khai thực hiện các chương trình, quy chế phối hợp có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng…

(Theo QĐND Online)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

go top