Thứ sáu Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024, 01:00:41

Giữ vững và phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì

Ngày đăng: 25/10/2023

QK2 – Cụ thể hóa Chỉ thị số 53-CT/ĐU ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân khu về nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu (Chỉ thị 53), Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 604 đã tập trung quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Lữ đoàn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh; gương mẫu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong ngày được nâng lên. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì được giữ vững và phát huy… Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đơn vị VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đội ngũ cán bộ Lữ đoàn thường xuyên phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Đảng ủy Lữ đoàn chủ động cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 53 vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động ở các cấp chặt chẽ; mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ với chủ đề “Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp một cách hiệu quả, thiết thực. Nhận thức tầm quan trọng đặc biệt của việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn, cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là cán bộ chủ trì các cấp nắm chắc và thực hiện nghiêm Chỉ thị 53, gắn với thực hiện các quy định về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… Phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu… Thông qua đó đã có chuyển biến tích cực trong tư duy, nhận thức và hành động, nhất là trong việc phát huy vài trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, phong cách, năng lực lãnh đạo, chỉ huy, phương pháp làm việc khoa học; tinh thần trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, là trung tâm đoàn kết, thống nhất của cơ quan, đơn vị.

Lữ đoàn thường xuyên làm tốt giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư duy, nhận thức, lối sống, tác phong cho cán bộ, đảng viên góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự học, tự rèn, sâu sát bộ đội; ngăn chặn các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống, "tự diễn biến, tự chuyển hoá"; ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật ngày càng nâng cao. Cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp luôn nghiêm túc tự quán triệt, nhận thức rõ về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trước cơ quan, đơn vị; xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ, sát cơ sở, phương pháp, tác phong làm việc khoa học; nhiều đồng chí cán bộ chủ trì đã thực hiện tốt nêu gương trong mọi hoạt động để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chỉ đạo thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân trong công tác xây dựng Đảng, giám sát quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ủy ban kiểm tra, các cấp ủy tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ chủ trì thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vai trò trách nhiệm, nêu gương, tu dưỡng rèn luyện. Các cơ quan, đơn vị coi trọng phân công nhiệm vụ cán bộ cụ thể, rõ ràng; hằng tháng, hằng quý, 6 tháng và một năm có kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên; gắn trách nhiệm của cán bộ chủ trì với chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, làm cơ sở bình xét thi đua khen thưởng, nhận xét cán bộ, đảng viên…

Đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trao đổi thông tin, nắm, quản lý chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Thực hiện nghiêm hoạt động đối thoại dân chủ; chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên dự Ngày chính trị văn hoá tinh thần ở cơ quan, đơn vị để trực tiếp đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của quân nhân. Trong sinh hoạt tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội đồng quân nhân đã phát huy tốt vai trò của mọi quân nhân trong giám sát, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, tập trung vào cán bộ chủ trì, cán bộ quản lý các cơ quan trọng yếu đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình, quy định.

Có thể khẳng định, với việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 53, Lữ đoàn 604 đã và đang phát huy hiệu quả vai trò tiền phong, nòng cốt của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đây là giải pháp thiết thực góp phần giáo dục, rèn luyện cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, lan tỏa những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn tin tưởng, yêu mến, coi đó là tấm gương học tập, noi theo.

Thượng tá HOÀNG VĂN TOÀN, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Lữ đoàn 604
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.